Tilvising til Kjevekirurgisk avdeling

Her finn du informasjon om kriterier for tilvising, kor du skal sende tilvisinga og kva du må ha med i tilvisinga.

Slik sender du tilvisning til Kjevekirurgisk avdeling:

Tilvisning elektronisk:

Kjeve- og ansiktskirurgi

Adressen er i Helse Bergen sitt adresseregister tilknyttet Helsenettet.

Tilvising ved post:

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Kjevekirurgisk avdeling
Postboks 1400
5021 Bergen

Tilvisingar vurderast etter prioriteringsrettleiaren for oral- og maxillofacial kirurgi

Dentolaveolær kirurgi vil normalt utførast i primærhelsetenesta, dvs. privatpraktiserande spesialist/allmenntannlege eller i Den offentlige tannhelsetjenesten. 

Ordinær tannbehandling blir ikkje tilbydd ved Kjevekirurgisk avdeling. Tilvising for tannbehandling i narkose skal rettast til Den offentlige tannhelsetjenesten (adresse), eventuelt privatpraktiserande tannlege som tilbyr slik behandling. 

For temporomandibulære lidingar (TMD) visast det til Helsedirektoratets nasjonale retningsliner. Tilvising til Den nasjonale behandlingstjenesten for uavklarte kjeve- og ansiktssmerter har eigne tilvisingsrutinar, og tilvising hit må komme frå spesialisthelsetenesta.

Ved behov for akutt innleggelse bør vakthavende kjevekirurg konsulterast.

Sist oppdatert 21.03.2024