Aktivitetsmonitorering ved ME/CFS

I 2020 gjennomførte forskningsgruppen ME/CFS ved Haukeland universitetssykehus/Universitetet i Bergen studien “Aktivitetsmonitorering ved ME/CFS» – også kjent som “Fitbit-studien.” Resultater fra studien er nå publisert i tidsskriftet PLoS One.

​Artikkelen er skrevet av Ingrid Gurvin Rekeland, Kari Sørland, Ove Bruland, Kristin Risa, Kine Alme, Olav Dahl, Karl Johan Tronstad, Olav Mella og Øystein Fluge, og du kan lese den i fulltekst her:  

Formålet med denne studien var å undersøke om det er gjennomførbart og nyttig å bruke aktivitetsarmbånd for å måle variasjoner i aktivitet hos ME-pasienter som deltar i en klinisk studie, samt å danne oss et inntrykk av naturlig variasjon i symptomer og aktivitetsnivå hos en gruppe ME-pasienter over tid. Denne informasjonen ønsker vi senere å kunne bruke i studier når vi skal bestemme hva som er en reell respons på en behandling og hva som er naturlig variasjon. Studien er en observasjonsstudie og en utprøving av en metode for aktivitetsregistrering (Fitbit-armbånd).
Deltakerne i denne studien ble altså ikke utsatt for noen form for behandling, men registrerte ved hjelp av Fitbit-armbånd og spørreskjema hvordan deres symptomer og aktivitetsnivå varierte i hverdagen. Vi ønsket blant annet å se hvordan skjemaene samstemte med aktivitetsmålingene.

I studien deltok 27 pasienter med diagnosen ME/CFS etter kanadiske kriterier. Av de 27 hadde 5 deltakere mild og 6 mild-moderat sykdom, 10 hadde moderat sykdom, og 4 hadde moderat-alvorlig og 2 alvorlig ME/CFS. I den statistiske analysen er de 11 deltakerne med mild eller mild-moderat sykdom slått sammen i én gruppe («mild»), og tilsvarende for de 6 deltakerne med moderat-alvorlig og alvorlig ME/CFS («severe»).

Artikkelen konkluderer at det er gjennomførbart å bruke aktivitetsarmbånd for å registrere skritt per døgn og hvilepuls hos deltakere i en klinisk studie, men at aktivitetsmålene ikke kan stå alene. ME er en sammensatt sykdom, og for å vurdere de forskjellige aspektene av sykdommen er det viktig å kombinere objektive mål med spørreskjema som fanger opp pasientenes egen opplevelse av symptomer og funksjon. I studien ser man mer detaljert på hvordan aktivitets-parametere samsvarer med registrering fra ulike spørreskjema om symptomer, funksjon og livskvalitet. 

Artikkelen beskriver også at aktivitetsnivå og pasientenes selvrapportering svinger hos mange pasienter over tid, og at slike svingninger var mer uttalt hos pasienter med mildere symptomer. Mange pasienter forteller om svingende forløp med bedre og dårligere perioder, og dette kan vi fange opp i studiesammenheng ved hjelp av slik aktivitetsmonitorering kombinert med spørreskjema. I en klinisk studie kan slike naturlige svingninger feiltolkes som respons på behandling. En lærdom fra Fitbit-studien er derfor at det kan være fornuftig å innlede kliniske studier med en observasjonsperiode hvor man registrerer og beskriver den enkelte pasients naturlige svingninger i funksjon og aktivitet, før man setter i gang noen form for intervensjon. 

Fitbit-studien sier ikke noe om hva som er vanlig eller gjennomsnittlig antall skritt for ME-pasienter; pasienter med mild ME-sykdom var overrepresentert i forhold til alvorlig sykdom, da vi gjerne ville se om vi kunne fange opp større og mindre variasjoner i funksjon. Vi erfarte også at nøyaktigheten av skrittmåling var varierende. Siden monitoren sitter på håndleddet, kan andre aktiviteter enn gange bli registrert som skritt. Fitbit-klokker måler i snitt et høyere antall skritt enn enkelte andre typer aktivitetsarmbånd – dette så vi også tydelig da vi sammenlignet to forskjellige monitorer i tre av studiens uker, hvor Fitbit systematisk målte høyere verdier – i snitt 30 % høyere. Erfaringer fra studien tilsier derimot at måling med aktivitetsarmbånd er nyttig for å følge deltakere over tid og registrere hvordan aktivitetsnivået hos hver enkelt endrer seg – som naturlige svingninger, eller som respons på behandling. 

Forskningsgruppen ønsker å bruke erfaringene fra Fitbit-studien til å designe bedre kliniske studier i fremtiden, og håper at artikkelen også kan være nyttig for andre som utfører kliniske studier på ME/CFS. Vi gjennomfører nå en pilotstudie med medikamentell behandling («Daratumumab ved ME/CFS»), og har inkludert både objektive mål (skritt og hvilepuls målt med Fitbit) og pasientrapporterte mål (spørreskjema om symptomer, funksjon og livskvalitet) i denne studien. Vi innleder også studien med en 12 uker lang observasjonsperiode før oppstart av behandling.​
Sist oppdatert 29.09.2022