Dagkirurgi, KK

Dagkirurgi betyr at du vert operert / behandla på dagtid og at du reiser heim same dag / kveld. Dei som får tilbod om dette er pasientar som skal gjennom relativt små inngrep og som blir vurderte som så friske at dei ikkje treng innlegging på sjukehus.

Bestilling av time

Det er Innleggingskontoret ved Kvinneklinikken som tildeler timar til operasjon ved Dagkirurgisk eining.
Timebestilling og eventuelt endring av time vert gjort ved Innleggingskontoret.

Du er også velkomen til å ringje oss på telefon 55 97 42 00 om det er noko anna du treng meir informasjon om.

Før operasjon

Pårørande kan gjerne følgje deg og om dei ønskjer det, har dei høve til å vente / opphalde seg i 1. etasje i fellesarealene i Glasblokkene. Når du er klar til å reise heim etter inngrepet, må nokon hente deg. Du må òg ha nokon hos deg det første døgnet etter at du er operert. Er dette eit problem, må du informere om det til sjukepleiar på Innleggingskontoret før operasjonen.

Hugs å fylle ut pasientopplysningsskjemaet - og ta dette med deg på operasjonsdagen.
 

Du må faste frå klokka 24.00 kvelden før operasjonen. Det betyr at du ikkje kan ete, røykje, bruke snus, drops eller tyggjegummi. Du kan gjerne drikke vatn og saft inntil klokka 06.00 på operasjonsdagen.

Ta med alle dine faste medisinar på operasjonsdagen. Du får beskjed av legen om kva medisinar du kan ta, og kva medisinar du ikkje bør ta. Bruker du Marevan eller annan blodfortynnande medisin må du kontakte oss to veker før operasjonen for å avtale eventuell nedtrapping.

For å redusere infeksjonsfare, er det viktig at du dusjar same morgon som du møter til dagkirurgi. Unngå å bruke bodylotion, feit ansiktskrem eller sminke, og ikkje ta på deg neglelakk.

Du bør ikkje ha på deg smykke / piercing eller klokke. Vi ber deg også om ikkje å bruke kontaktlinser denne dagen - bruk heller briller.

Om du er forkjøla eller har blitt sjuk av andre grunnar når avtala nærmar seg, må du gi beskjed.

Har du vore innlagt på sjukehus i utlandet dei siste 12 månadene, må du gi beskjed til Inntakskontoret på telefon 55 97 42 46.

Sjukehuset kan ikkje ta på seg ansvar for verdisakar. Vi rådar deg derfor til ikke å ta med det annet enn det du har bruk for.

Du kan ikke køyre bil sjølv heim frå sjukehuset. Nokon må hente deg, og vere saman med deg fram til neste morgon. Treng du drosje heim, kan sjukehuset bestille. Du må sjølv dekkje beløpet.

Oppmøtetid er ikkje det same som operasjonstid. Du må derfor vere forberedt på at det kan bli venting. Ta gjerne med deg lesestoff eller anna tidsfordriv.

Du kan betale med kort eller få med deg ein giro heim.

  • Pasienten først. Dagkirurgisk eining skal vere ei pasientorientert verksemd som gjennom engasjerte medarbeidarar og effektive helsetenester gir pasientane ein betre kvardag.
  • Kvalitet. Vår avdeling skal vera det føretrekte valet hos pasientar, så vel som hos medarbeidarar og samarbeidspartnarar.
  • Effektivitet. Vi ønsker å vere kjende for ein samanhengande pasientgang som medverkar til betre ”flyt” for pasientane våre.
  • Mindre etterverknader. Våre tenester skal betre helsa, auke livskvaliteten og fremme eiga meistring hos pasientane. Nye operasjonsmetodar saman med førebuande anestesimetodar(bedøving) gjev mykje mindre etterverknader, som gjer at pasientane blir fortare friske og at dei får meir ansvar for si eiga helse etter operasjonen. 
  • Tryggleik. Den einskilde pasient blir tatt godt hand om. Ho blir tett følgt opp av ein sjukepleiar både før og etter operasjonen. Ein sjukepleiar ringjer pasienten neste dag for å høyre korleis ho har det.
  • Tilfredsheit. Avdelinga vil også gjennomføre pasienttilfredsheitundersøkingar. Formålet med slike undersøkingar er å få vite meir om pasientane sine erfaringar med behandlinga. Målet er å stadig bli betre, og pasientar sine erfaringar og tilbakemeldingar er gull verd. 

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Glasblokkene, Kvinneklinikken. 

Du får informasjon om kor du skal møte opp frå Innleggingskontoret. Du kan ringe dei ang spørsmål om timen på telefon 55 97 42 46 mellom kl. 09.00-11.00.

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient