Gynkreftpasientene skal få behandling

Medieoppslag har skapt utrygghet om tilbudet til gynekologiske kreftpasienter på Kvinneklinikken. Vi forsikrer at alle som trenger behandling skal få det. Det er vårt ansvar å ivareta pasientsikkerhet, kvalitet og sikre et likeverdig tilbud til enhver tid.

Publisert 16.05.2024

Det har i flere år vært utfordrende å beholde og rekruttere overleger til det gynekologiske kreftmiljøet i Bergen og situasjonen har forverret seg da flere overleger slutter. Samtidig har utfordringer knyttet til lederrekruttering påvirket situasjonen negativt. Vi har den siste tiden jobbet kontinuerlig for å finne løsninger på denne alvorlige situasjonen. Vi har nå fått på plass løsninger som er koordinert og forankret med våre viktigste samarbeidspartnere   

En erfaren leder er på plass og bidrar sammen med dyktige og erfarne spesialister til at det nødvendige tilbudet til pasientgruppen i stor grad kan opprettholdes. Kvinneklinikken mister viktig kompetanse, men vi klarer å finne løsninger som sikrer tilbudet til pasientene.   

Ved Kvinneklinikken i Bergen finnes flere dyktige kirurger med bred kompetanse og erfaring innenfor både åpen og minimalt invasive kirurgiske teknikker (laparoskopi og robot) som er villige til å ta på seg oppgaven med å sikre et tilbud om å operere kvinner med gynekologisk kreft i Bergen. Kirurgene utfører avanserte inngrep som krever betydelig kirurgisk kompetanse, og har dermed den bakgrunnen som skal til for å kunne gjennomføre de fleste typer inngrep ved seksjon for gynekologisk kreft. Samarbeidet med kirurgisk avdeling er utvidet for å forsterke fokus på kvalitet og gjennomføring av de kirurgiske inngrepene.  

Det er per i dag allerede flere pasientgrupper med mer sjeldne tilstander som blir henvist til behandling ved OUS. Dette fortsetter uendret. Det er avklart med de øvrige regionene at de kan ta imot pasienter, hvor det er enighet om at behandlingen bør skje hos dem.   

I lys av den sårbare bemanningssituasjonen i Bergen fra juni til september, kan det i regionale samarbeidsmøter bli konkludert med at pasienter bør tilbys operativ behandling i andre regioner.  Det er vanskelig å anslå eksakt pasientvolum, fordi antall pasienter varierer fra uke til uke, men noen få pasienter per uke vil være sannsynlig. Kapasiteten finnes, og sykehus i andre regioner er positive til å hjelpe. Vi vet at dette ikke er ideelt for en sårbar pasientgruppe, men det er en nødvendighet i en overgangsperiode for å ivareta pasientsikkerhet, kvalitet og et likeverdig tilbud til enhver tid.  

Behandlingen med cellegift opprettholdes uendret.  Dette er en spesielt sårbar pasientgruppe som bør få behandling i egen region, så langt det er mulig.  

Organiseringen av gynekologisk kreftbehandling i Bergen og samarbeidet med andre avdelinger på HUS er ikke berørt av endringene i spesialistkompetansen på seksjon for gynekologisk kreft. Radiologisk avdeling, Patologisk avdeling, Kirurgisk avdeling, Kirurgisk serviceklinikk med smerteteam og palliativ enhet bidrar fremdeles for å sikre kvalitet og ivaretagelse av pasientsikkerheten. Kreftavdelingen bidrar også. 

Enkelte har uttrykt bekymring for Kvinneklinikkens ambisjoner innen forskning og innovasjon. Ved Kvinneklinikken, Gynekologisk avdeling finnes det en betydelig vitenskapelig kompetanse innenfor kreftområdet som ikke er berørt av endringer i overlegegruppen. Vi har overleger med relevante doktorgrader. Det er i tillegg LIS-3-leger med doktorgrad innenfor kreftområdet. Vi har et velfungerende samarbeid med Bergen Gynekologiske kreftforskningsgruppe, hvor ulike studier spesielt innenfor livmor- og livmorhalskreft er fokusområder. Det er også et veletablert samarbeid med forskningsgrupper vedrørende avansert billeddiagnostikk innenfor gynekologisk kreft. 

Vi vil fortsette arbeidet med å beholde og rekruttere medarbeidere til Kvinneklinikken med uforminsket styrke.  

Det er vår vurdering at vi ved disse grepene skal kunne ivareta kvalitet, pasientsikkerhet og sikre et likeverdig tjenestetilbud når det gjelder kirurgisk og medikamentell behandling til gynekologiske kreftpasienter.   

Susanne Albrechtsen, direktør Kvinneklinikken 

Eivind Hansen, administrerende direktør