Forsking ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF)

Forskings- og utviklingsarbeidet er knytt til kvalitetssikring av laboratorieverksemda og rett bruk av laboratorieanalysar i diagnostikk og behandling.

MBF driv forsking innan medisinsk biokjemi og klinisk farmakologi, satsingsområda våre er omtala nedanfor under dei ulike fagområda​. Forskingsaktiviteten vår spenner breitt.

Våre målsetjingar:
 • Drive kliniske studier som fokuserer på diagnostiske eller prognostiske problemstillingar.
 • Auke kunnskapen om kvalitetssikring av laboratorieverksemda.
  Vi utfører derfor studier som undersøker kva som er optimal behandling av prøvemateriale, bestemmer normalområde eller endogen variabilitet av biomarkørar, eller undersøker korleis laboratoriet kan bidra til korrekt bruk og tolking av analyseresultat.
 • Utvikle nye eller forbetre eksisterande analysemetodar.
I tillegg til ulike vitskapelige tilsette og studentar er det mange ulike yrkesgrupper som deltek i forsking ved MBF mellom anna legar, bioingeniørar, kjemikarar og molekylærbiologar.  

Hovudfelta for vår forsking er:

 • Utvikling av nye legemiddel- og rusmiddelanalysar, mellom anna:
  • Massespektrometriske metodar for analyse av monoklonale antistoff (mAb) brukt i behandling 
  • Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK)
  • Rusmiddelanalysar for nye psykoaktive stoff (NPS)
 • Korleis etablerte analysar kan nyttast til å betre pasientbehandling og auke pasienttrygging innafor fleire ulike fagområde:
  • Nevrologi
  • Kardiologi
  • Psykiatri
  • Rus- og avhengighetsmedisin
 • I samarbeid med legemiddelinformasjonssenteret RELIS Vest optimalisere legemiddelbehandling gjennom å studera:
  • Effekt av legemiddelinformasjon til helsepersonell og publikum
  • Biverknader
  • Kommunikasjon om risiko ved legemiddelbruk ved graviditet og amming
Vi har også medansvar for vidareutvikling av og fagleg innhald i Farmakologiportalen

Hovudfelta for vår forsking:
 • Ernæring hos gravide, ammande og spebarn
 • Hjartesjukdom
 • Porfyrisjukdommar
 • Sjukdommar knytt til koagulasjonssystemet
 • Preanalytisk fase
 • Biologisk variasjon av biomarkørar

Pågående forskingsstudier:

Sjå våre publikasjonar - CRISTIN

Hovudfelta for vår forsking er:

 • Utvikling av massespektrometriske analysemetodar i blod, urin, vev og cellekulturar, ein metodikk særleg eigna til analyse av småmolekylære substansar, mellom anna:
  • ​ steroidhormonar og østrogener
  • medikament som nyttast i endokrin behandling av brystkreft (aromatasehemmarar)
 • ​Stabilitet av prøvemateriale for hormonanalysar
 • Biologisk variasjon for hormonanalysar
 • Normalområder eller diagnostiske beslutningsgrenser for hormonanalysar​

Sjå våre publikasjonar - CRISTIN

Forskningsgruppa ved Hormonlaboratoriet

Forskingsgruppav ed Hormonlaboratoriet er knytt til MBF Helse Bergen og Klinisk institutt 2 (K2), Universitetet i Bergen.I Forskningsgruppa er hovudfelta for forsking:

Sjå våre publikasjonar - CRISTIN

​​Avdelinga har fleire biobankar som inneheld blodprøvar, urinprøvar, spytt og vev som skal nyttast til forsking. Les meir om dei ulike biobankane her.​​​​

Avdelinga yter service i form av rådgjeving, prøvetaking, prøvehandtering og analysering til ei rekke kliniske prosjekt initiert og styrt av kliniske avdelinger og eksterne institusjoner.Les meir om søknadsprosess for forsking- og prosjektsamarbeid ​her.

Sist oppdatert 24.05.2024