Nasjonal kompetanse­tjeneste for hjemmerespirator­behandling - NKH

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling ble opprettet i 2002. Den nasjonale tjenesten omfatter kompetanse i diagnostikk og behandling av barn og voksne som grunnet kronisk underventilering behøver hjemmerespiratorbehandling.

Senteret er organisert som et tverrfaglig og nasjonalt nettverk med hovedsakelig deltidsansatte.

Nettverket består av regionale ressursgrupper som styres av en koordinator (lungelege) og prosjektmedarbeidere (tverrfaglig) samt ulønnede ressurspersoner. Nevrologisk og pediatrisk kompetanse i tillegg til førstelinjetjeneste er også representert i gruppene.

Forum for NKH-ansatte (krever pålogging)

Her finner du oss på Haukeland - KART (PDF)

Neste NKH Nettverksmøte: 21.oktober 2020 – NKH webinar, 1 dag

Se program for Nettverksmøter

En sentral ide har vært å bygge ut senterets virksomhet ved å ansette prosjektmedarbeidere over hele landet. Med en desentralisert organisasjonsmodell vil man ideelt sett oppnå en raskere kompetanseoppbygging og derved et økt og enhetlig tilbud på landsbasis.

Kart over nettverk på landsbasis. Grafisk illustrasjon

Våre medarbeidere er organisert i tverrfaglige, geografiske team og er NKHs nøkkelpersoner og forlengede arm i en landsomfattende kompetanseoppbygging. Økt kunnskap lokalt og innenfor de ulike regioner er en viktig forutsetning for at NKH skal få en praktisk betydning for hver enkelt pasient.

Nærhet til pasienten er den beste forutsetning for fokusering på hjemmesituasjonen og derved et nært og tett samarbeid med førstelinjetjenesten. De fleste pasientene som får ventilasjonsstøtte klarer seg selv. Det er således lite ønskelig med en sentralisering av behandlingstilbudet.


Faglig mangfold og høy standard er sikret gjennom en bredt sammensatt referansegruppe. Virksomheten består av en sentral enhet på 7 personer i hel- og deltidsstilinger, organisatorisk underlagt Lungeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus.

Modell for tverrfaglig samarbeid mellom ulike faggrupper. Grafisk illustrasjon
 

Tilknyttet senteret er et landsomfattende, tverrfaglig nettverk av prosjektmedarbeidere som omfatter ytterligere 22 personer; leger, sykepleiere og fysioterapeuter. Medarbeiderne er frikjøpt fra sin kliniske hovedvirksomhet for å drive kompetansefremmende virksomhet innenfor sin egen region i samarbeid med NKH.

Kompetansesenterets nettverk vil være mer differensiert enn tidligere med hensyn til den formelle tilknytning til senterets stab som er lokalisert på Haukeland universitetssjukehus.

Senterets driftsmidler er på åremålsbasis og alle stillinger eller tilknytninger til senteret er som tidligere tidsbegrenset. Det skal være en tydelig regional forankring av arbeidet gjennom organisering og oppgavefordeling i ressursgrupper.

Ressursgruppene består av ulike medlemmer – en regional koordinator (20‐30 % stilling) som leder gruppen med prosjektmedarbeidere (10 % stillinger) og ressurspersoner (ulønnede stillinger).

Gruppebilde NKH-nettverket 2010. Foto

NKH-nettverket 2010.

Omstruktureringen i 2011 med etablering av regionale ressursgrupper hadde som mål bl.a. å gi en sterkere forankring i det regionale HF. Vi har ansett det som en vesentlig forutsetning for å bedre kvaliteten på tjenesten og redusere de nasjonale ulikhetene. De regionale ressursgruppene står sentralt i implementerings-strategien for veilederen.

I løpet av 2012 ble det utarbeidet regionale statusrapporter som i detalj kartlegger tilgjengelig kompetanse på utredning og behandling innenfor hver region. Dette er et nødvendig grunnlag for utarbeidelse av regionale handlingsplaner som blir arbeidsredskapet for implementering av den nasjonale veileder og retningslinje for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).

Statusrapporter LTMV

Nasjonalt Kompetanseteneste for Heimerespiratorbehandling (NKH) lyser ut midlar til reiser,
forsking eller kvalitetsforbetrings-prosjekt for helsetenester for behandling av vaksne og barn
med langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) i heimen.
Prosjektet må gjennomførast, og evaluering må leverast innan utgangen av 2020.

Utlysningsinformasjon

Reisestipend og søknadsskjema Søknad om midlar til kvalitetsforbetring LTMV 2020Søknad om forskningsstipend

Kontakt

Telefon

  • Måndag 08:30 - 14:30
  • Tysdag 08:30 - 14:30
  • Onsdag 08:30 - 14:30
  • Torsdag 08:30 - 14:30
  • Fredag 08:30 - 14:30
  • Laurdag STENGT
  • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Oppmøtestad

U. etasje i Sentralblokka, same inngang som Lunge poliklinikk.

 

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Koronavirus: Informasjon til LTMV-brukere

Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling og det nasjonale nettverket jobber for at dere som brukere skal ivaretas på best mulig måte. Her følger noen generelle råd i forbindelse med Korona pandemien for deg som bruker BiPAP eller hjemmerespirator (langtidsmekanisk ventilasjon).
Koronavirus: Informasjon til LTMV-brukere
koronavirus

Pasientinformasjon

Her har vi samlet informasjon og brosjyrer om sykdom og behandling som kan være til hjelp for våre pasienter.
Les mer informasjon til pasienter
Et nærbilde av en pose

Vil du bidra til bedre behandling?

Vi mangler fortsatt svar på sentrale spørsmål knyttet til behandlingens effektivitet, kvalitet og omfang. Ved å delta i Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon, bidrar du til å finne svar på noe av dette.
Les mer om registeret og kriterier for å delta.
En kvinne som holder en tannbørste

Informasjon til helsepersonell

Flerfaglige prosedyrer og retningslinjer er viktige verktøy for pasientsikkerhet i helsetjenesten. Nasjonal strategi for kvalitet i sosial og helsetjenesten (2005–2015) har som mål at tjenester av god kvalitet skal være virkningsfulle, trygge og sikre; de skal involvere brukere og gi dem innflytelse, samt være samordnet og preget av kontinuitet.
Meir om fagprosedyrer for helsepersonell
En person i sykehuskjole som ser på en person i sykehuskjole