Kompetansesenter for nefropatologi

Ved kompetansesenteret blir pasientretta arbeid utført direkte relatert til klinisk patologisk utgreiing av biopsiene. Det blir gjennomført utvida lysmikroskopisk undersøking med spesialfargingar, immunologiske undersøkingar og elektronmikroskop. I Noreg blir det årleg tatt ca. 450 nyrebiopsiar. Halvparten av biopsiane sendast direkte til kompetansesenteret, mens dei resterande blir granska av registerets patolog.

Kompetansesenteret inkluderer Det norske nyrebiopsiregisteret og drives i fellesskap av Avdeling for Patologi/nefropatologilaboratoriet og Medisinsk avdeling / nyreseksjonen.
Registeret ble etablert i 1988. Kompetansesenterstatus ble innvilget høsten 2000.

I Norge blir det årlig tatt ca. 450 nyrebiopsier. 50% av biopsiene sendes direkte til kompetansesenteret, mens de resterende 50% blir ettergransket av registerets patolog.


Pasientrettet arbeid

Ved kompetansesenteret utføres pasientrettet arbeid direkte relatert til klinisk patologisk utredning av biopsiene. Det gjennomføres utvidet lysmikroskopisk undersøkelse med spesialfarginger, immunologiske undersøkelser og elektronmikroskop.

Dette er ressurskrevende undersøkelser, og krever høyt spesialisert ekspertise med solid erfaring innen fagområdet.

Siden 1994 er det blitt gjennomført regelmessige telekonferanser med nyreseksjonen ved Sentralsjukehuset i Rogaland.

Konferansene er knyttet til klinisk patologisk utredning av enkeltkasus, og inngår også som en viktig del av spesialistutdanningen.

Norsk nefrologimiljø ønsker at Kompetansesenteret utvider kapasiteten mht. telepatologi.


Omfattende database

Nyrebiopsiregisteret har god oppsluing på landsbasis, og har nå en database med kliniske og histopatologiske opplysninger fra mer enn 96% av alle pasienter som har blitt nyrebiopsert i Norge siden 1988.

De viktigste oppgavene for kompetansesenteret er:

  • Følge internasjonal utvikling innen fagområdene nefrologi og nyrepatologi.
  • Kvalitetssikring av data som tilføres nyrebiopsiregisteret.
  • Etablere nasjonale standarder og kvalitetssikre diagnostikk og behandling.
  • Kompetanseoppbygging innenfor områdene nefrologi og nyrepatologi og formidling av kompetanse til andre sykehus og fagområder, dels ved hjelp av telepatologi.
  • Styrke samarbeidet mellom fagområdene nyrepatologi og nefrologi.
  • Drive rådgivning og delta / ta ansvar for undervisning.
  • Initiere tverrfaglig forskning innenfor fagområdene nefrologi og nyrepatologi.


 

Nefropatologi

Leif Bostad
Overlege / førsteamanuensis
Avd. for patologi, Haukeland universitetssjukehus

Nefrologi

Bjarne Iversen
Seksjonsoverlege
Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Kontakt

Telefon

Nefropatologi ved Overlege / førsteamanuensis Leif Bostad telefon (Avd. for patologi, Haukeland ) 55 97 31 74, Nefrologi ved Seksjonsoverlege Bjarne Iversen (Medisinsk avdeling, Haukeland) telefon 55 97 29 66