Pasientar og pårørande

Pasient som er innlagt på ein sengepost, pasient ved dagavdeling eller poliklinikk kan be om samtale med sosionom. Dette gjeld også pårørande til pasientane.

Ta kontakt med personalet på avdelinga / poliklinikken og be om at det vert sendt ei elektronisk tilvising til sosionom.

Barn på sjukehus

Det er spesielle reglar når det gjeld pasientar under 18 år innlagt i sjukehus. Mellom anna rett til følgeperson (fortrinnsvis foreldre), skule, aktivitetstilbod m.v. Foreldre til sjuke barn skal også ha tilbod om samtale med sosionom. Alt er regulert i Forskrift om barns opphald i helseinstitusjon.

Barn som pårørande

I følge Helsepersonelloven § 10a og b skal helsepersonell ivareta barn og søsken som pårørande og etterlatte av psykisk sjuke, rusmiddelavhengige og alvorleg somatisk sjuke eller skadde pasientar. Du kan lese meir om barn som pårørande her: Barn og unge i familien?
  

Tilbod hos Seksjon for sosionomtenester

Informasjon

  • Gje informasjon, råd og rettleiing om trygderettar, økonomi, forsikringar m.v.
  • Gje råd og rettleiing i forhold til arbeid, skule og heimesituasjonen.

Kontaktformidling  

  • Formidle kontakt med hjelpeinstansar utanfor sjukehuset, både offentlege og private. 

Støttesamtalar

Samtalar om dei kjenslemessige reaksjonane som ulukke og sjukdom kan føre med seg, samt løysningsorienterte samtalar om eventuelle endringar i familie- og livssituasjon.

​Undervising

Opplæring og undervising for pasientar og pårørande.

​Relevan​te lenker

NAV

Helfo

Lovdata

Pasientreiser

Husbanken

Avdeling for rusmedisin


Sist oppdatert 22.11.2022