Eksteriør Murhjørnet med soloppgang ved Ulriken i bakgrunnen. Foto

Rusmedisin - AFR

Avdeling for rusmedisin (AFR) tilbyr behandling og oppfølging til personar med rus- og avhengigheitslidingar. Avdelinga satsar også sterkt på forsking og kvalitetsutvikling innan rushelsetenesta.

Avdeling for rusmedisin si målsetjing er å gi kunnskapsbasert og differensiert behandling til personar med rus og avhengigheitsproblematikk.

Behandlingstilbodet skal utarbeidast i samarbeid med brukar, pårørande og samarbeidspartnarar. Avdelinga tilbyr poliklinisk behandling, LAR-behandling, ambulante tenester, døgnbehandling ,avrusing og stabilisering. 

 

 

Pasienter som er tilvist til TSB og blitt vurdert å ha rett til behandling har pasientrettigheiter etter pasient- og brukerrettighetslova. 

Rett til val av behandlingssted er ein rettighet som utløysast når ein har fått rett til behandling i TSB, og gjer rett til å velje kor ein vil motta sin behandling. Dette inneber ikkje rett til å velje behandlingsnivå, altså korvidt ein skal få behandling i poliklinikk eller døgnbehandling. Dette besluttast av vurderingsteam som rettighetsvurderar tilvisinga. Pasienten kan seinare i behandlingsforløypet bytte behandlingsnivåderssom det er beov for dette. Dette avgjeres saman med pasienten i tverrfagleg team.

Pasientar har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjela, blant anna ved val mellom tilgjengelege og forsvarlege undersøkjelses- og behandlingsmetodar. Veiledare, retningslinjar og forskriftar som regulerar TSB, vektlegg brukarmedvirkning som eit viktig element i behandlinga som tilbys.

Her kan du lesa om korleis du kan gå fram for å få behandling i TSB.

Me er opptekne av tett samhandling med førstelinja og ulike aktivitetstilbod for ein meiningsfull kvardag. Avdeling for rusmedisin tenkjer all behandling inn i ei forløpstenking. Det vil seie at all oppfølging er ein del av eit samanhengande tenestetilbod som inkluderer mange ulike instansar og tenestenivå.

Teieplikta til dei helsetilsette er lovfesta i Lov om helsepersonell og i  Lov om pasientrettigheter. Det hender at pasientar og/eller pårørande gir helsepersonell fritak frå teieplikta. Eit slikt fritak må gjelde all relevant informasjon og skal så langt råd er, ikkje avgrensast til eitt medium.

Om pasienten eller pårørande fritar nokon frå teieplikta, inneberer det likevel ikkje ei opplysningsplikt overfor media. Legar og anna helsepersonell skal gjere ei sjølvstendig vurdering om i kva grad opplysningar skal bli gitt, og kan avslå å gi opplysningar til pressa utan ei nærmare grunngjeving. Omsynet til kva som er til beste for pasienten skal vege tyngst.

 

Tilbakehald utan eige samtykke (tvang)

Avdeling for rusmedisin handterar saker vedrørande førebuing, innlegging i institusjon etter §§ 10-2 og 10-3 i Helse- og omsorgstenestelova (HOL)

Avdelinga er særleg opptekne av brukarens ønskjer og behov. Me har fokus på ivaretaking av brukaren si eigenkraft og *ein *recovery-orientert målsetjing for behandlinga. Me kan tilby IPS (individuell jobbstøtte) og fysisk aktivitet integrert i behandlinga

IPS (individuell jobbstøtte)

Brukarmedverknad

​Avdeling for rusmedisin tenkjer at erfaringskompetanse er heilt nødvendig for å kunna utvikla gode tenester. AFR får i dag hjelp frå personar med erfaringskompetanse i ulike arbeidsgrupper og faste utval, i tillegg til innan forsking og ved kompetanseutvikling

Les meir om brukarmedverknad i Avdeling for rusmedisin
Gruppebilde erfaringspanel psykisk helse og rus. Foto

KoRus Vest Bergen er eit regionalt kompetansesenter som bidrar med ivaretaking, oppbygging og formidling av rusfagleg kompetanse. 
Senteret bistår med kunnskap innan områda folkehelse og førebygging, tidleg innsats, rusarbeid og motiverande samtale.

 

Avdeling for rusmedisin har ein eigen forskingsseksjon som er involvert i fleire ulike forsknings- og kvalitetsutviklingsprosjektar og samarbeider blant anna med regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).

AFR Forskning består av Bergen Addiction Research (BAR) og Psykososiale Intervensjoner ved Avhengighetslidelser (PIA)

Bergen Addiction Research Group (BAR) driv ei større forskingssatsing integrert i LAR

I PIA- studien forskar dei blant anna behandling med langtidsvirkande naltrekson kan gje god hjelp til dei som er avhengige av heroin eller andre opioider og ønskjer å forbli opioidfrie etter ein fullstendig avgiftning. Dei har også forska på  veileda sjølvhjelp via internett ved problematisk bruk og avhengigheit av ulike rusmidlar.

Avdeling for rusmedisin tilbyr eit drop-in tilbod for pårørande kvar onsdag frå kl.16.00-18.00 i Kanalveien 5. 


Her møter du erfarne fagpersonar, erfaringskonsulent og
representant frå pårørendeorganisasjonen Ivareta-pårørende berørt av rus.


Tilbodet gir informasjon, støtte og rettleiing til deg som pårørande.


Grunna gjeldande smittevernforskrifter vil vi foreta ei kort spørjeundersøking før vi tar deg med inn i lokala våre.

Avdeling for rusmedisin behandlar alle tilvisingar til tverrfagleg spesialisert rusbehandling i Helse Bergen sitt opptaksområde, både private og offentlege behandlingsplassar.

Vurderingsteamet har ansvar for å vurdere rett til behandling i Tverrfagleg Spesialisert Rusbehandling (TSB) i heile Helse Bergen sitt opptaksområde.  Teamet gir også råd og rettleiing til pasientar, pårørande og samarbeidspartnarer om tilvising og behandlingstilbod.

 

 

 

Ei god tilvising er viktig for å kunne gjere ei rask og god vurdering.

​​​​​Ved tilvising til Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) vert det anbefalt at det er kontakt og samarbeid mellom fastlege og sosialtenesta, både når det gjeld skriving av tilvisinga og når det gjeld den vidare oppfølginga og behandlinga av pasienten. 

Det som skiljer tilvisingar til LAR fra andre tilvisingar er kravet til dokumentasjon av langvarig og omfattande opioidavhengigheit.

 

 

URO (Ung Rus Oppdagelse) er eit gratis lågterskeltilbod som skal gjere det enklare for unge mellom 15 og 25 år å kome i kontakt med behandlare innan rusmedisin i spesialisthelsetenesta.

Ung rus oppdagelse
Bildetekst

 

Rusmedisin, Familieambulatoriet

Familieambulatoriet er lokalisert på Rusmedisin, Tertnes og tilbyr behandling og oppfølging av gravide og familiar med barn i alderen 0-6 og kor éin eller begge foreldra har rusmiddelrelaterte vanskar

Familieambulatoriet
bilde av ansatt i døra som hilser på en pasient

 

Kontakt

Telefon

Sentralbord AFR

Telefon: 55 97 01 00
Sentralbordet er ope måndag til fredag kl. 08.00 - 15.30

Forløpskoordinator

913 02 030
Pasientforløp Tverrfagleg spesialisert rusbehandling

Rustilsyn fra Avdeling for rusmedisin ved HUS og HDS

94 17 16 94
Ambulant seksjon

Sentralbord Haukeland

55 97 50 00
Sentralbord​et vårt er bemanna heile døgnet

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus
Avdeling for rusmedisin
Postboks 1400
5021 Bergen

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Adresser

AFR Ambulant

Kanalveien 5
5068 Bergen

AFR Poliklinikk Kanalveien

Resepsjon 3 etg. Bybanestopp: Kronstad. Busstopp: Reperbanen eller Danmarksplass Parkering: Kronstadparken parkeringshus
Kanalveien 5
5068 Bergen

AFR Poliklinikk Murhjørnet

Ekspedisjon i 4. etasje. Nærmeste parkering er Klostergarasjen
Østre Murallmenningen 7
5021 Bergen

AFR Tertnes

Tertnesvegen 35D
5113 Tertnes

AFR Floen Manger

Toskavegen 400
5936 Manger

AFR Legemiddelassistert rehabilitering

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Stressar du ned med rus?

Vi ønskjer kontakt med deg før problema blir store og rusbruken blir for vanskeleg å takle
URO- ung rus oppdagelse
Ung rus oppdagelse

Bergen Addiction Research Group (BAR)

Avdeling for rusmedisin har eit langsiktig mål om å kunne gjere meir og betre forsking på ruspasientar i Noreg. For å nå dette målet har avdelinga etablert Bergen Addiction Research Group (BAR). Forskingsgruppa BAR skal bygge på den kliniske erfaringa med å etablere LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) og forskingskompetanse innanfor ruslidingar på høgt internasjonalt nivå.
Les meir om forskingsgruppa BAR
Tre skiløpere på tur. Foto

Aktuelle saker

 • En gruppe helsepersonell som sitter i en sofa.
  Jobb hos oss

  Hos oss er det gode moglegheiter for både fagleg og personleg utvikling. Kvart år rekrutterer vi om lag 1000 nye medarbeidarar.

 • Eksteriør Murhjørnet med soloppgang ved Ulriken i bakgrunnen. Foto
  Rusmedisin - AFR

  Avdeling for rusmedisin (AFR) tilbyr behandling og oppfølging til menneske med rus- og avhengigheitslidingar. Avdelinga satsar også sterkt på forsking og kvalitetsutvikling innan rushelsetenesta.

 • Hepatitt C virus (HCV): Integrert HCV-behandling hos pasienter med injiserende rusavhengighet

  Studien ønsker å teste ut om integrert HCV-behandling er mer effektivt enn dagens modell gjennom et klinisk forsøk ved LAR-poliklinikkene i Bergen og Stavanger.