Vil du jobbe hos oss?

I Akuttmottak jobbar sjukepleiarar, legar og helsesekretærar. Det er tilsett rundt 100 sjukepleiarar med jamn fordeling mellom kjønna. Legane som arbeidar i Akuttmottak er tilsett i Mottaksklinikken, eller ved ei av dei kliniske einingane i sjukehuset. Helsesekretærane som arbeider hos oss er tilsett i Dokumentasjonsavdelinga.

6 tilsette ved Akuttmottak kledd i raude uniformar.Foto

​​​​Ta gjerne kontakt om du er interessert i å jobbe hos oss 

​​Einingsleiar Akuttmottak

​​Robert Nekkøy, telefon: 55 97 25 26 , epost: robert.nekkoy@helse-bergen.no​  

​Slik jobbar vi i Akuttmottak

Pasientane som kjem til Akuttmottak blir tatt imot av sjukepleiar og lege. Vaktlaget som er på jobb til ein kvar tid har også personell med ulike spesialfunksjonar ​

Vaktleiar har ansvar for drift av Akuttmottak i ubekvem arbeidstid, og har delegert myndigheit og ansvar frå einingsleiar. Vaktleiar skal ha oversikt over sjukepleiarkapasiteten i avdelinga, vere mentor for sjukepleiarane på vakt, samt kunne sette i verk og handtere ein eventuell beredskapssituasjon.

​For å bli vaktleiar må ein ha minimum 4 års erfaring frå Akuttmottak, ha inngåande kjennskap til rutinar og retningslinjer, ha gått gjennom ein eigen opplæringsplan for vaktleiarar, samt vere personleg egna for oppgåva. 

Resepsjonen i Akuttmottak blir bemanna av koordinerande sjukepleiar og helsesekretær. Det er her pasientar/pårørande og ambulansepersonell skal vende seg når dei kjem til Akuttmottak.

Koordinerande sjukepleiar er den som har best oversikt over tilgjengelege ressursar i avdelinga, og er ein sjukepleiar med lang erfaring i Akuttmottak med eigen opplæring i koordinatorfunksjonen.

​Koordinator mottar meldingar om nye pasientar frå AMK og nødnett, og har ansvar for å koordinere ressursar til dei pasientane som treng umiddelbar medisinsk hjelp når dei kjem inn, samt kallar inn team ved mottak av pasientar med traume og hjartestans.

Triage betyr å sortere. Dette er eit uttrykk som blir brukt i akuttmedisin verda over om den første vurderinga og prioriteringa som gjerast av pasientane som kjem til Akuttmottak.

Sjukehusa i Helse Vest brukar SATS Norge​ som triageringsverktøy. Etter vurderinga får pasienten ein hastegrad: Raud, oransje, gul eller grøn, kor raud hastar mest.

I Akuttmottak er det vanlegvis to sjukepleiarar i triage, ein triageleiar og ein triagesjukepleiar.

Triageleiar skal saman med MLA ha oversikt over og vurdere pasientar som kjem inn med grøn og gul hastegrad, (eller utan hastegrad), og fordeler pasientar vidare til pasientansvarleg sjukepleiar.

​Triagesjukepleiar observerer pasientane som kjem inn ved å ta målingar (blodtrykk, puls, osb.), tar blodprøver og registrerer i elektronisk journal.

Pasientansvarleg sjukepleiar har ansvar for pasienten frå innkomst i Akuttmottak og fram til overføring til anna eining i sjukehuset eller heimreise.

Ved mottak har sjukepleier oppgåver som å observere pasientens vitale parameterar (blodtrykk, puls, temperatur, pustefrekvens, m. m), ta EKG, og ta blodprøvar/urinprøve.  Sjukepleiar har også ansvar for å kontrollere pasienten sin identitet, og registrere informasjon om pårørande, pasientens tilstand, pleiebehov, m.m. i elektronisk pasientjournal.

​Når behandlande lege har bestemt kva eining pasienten høyrer til, sørgjer pasientansvarleg sjukepleiar for at pasienten blir meldt og flytta vidare til rett eining. 

Medisinsk leiar Akuttmottak (MLA) har det overordna ansvaret for styring av pasientflyt og fordeling av personell i Akuttmottak saman med Vaktleiar, og for styring av pasientflyt til dei andre einingane i Mottaksklinikken. 

​MLA skal også avklare kva akuttgruppe pasienten hører inn under. Vidare har MLA oppgåver knytt til beredskap og kapasitet i Akuttmottak til ein kvar tid.

Overlege i Akuttmottak (AOL) skal hjelpe i fagspesifikt mottak av pasientar meldt med rød eller oransje hastegrad og me «fast track»-algoritme, rettleie/konferere med vaktlegar ved behov, og hjelpe med vurdering av pasientar. ​

Helsesekretær sitt i resepsjonen saman med sjukepleiarkoordinator, og har ansvar for å registrere pasientar som kjem inn, skrive ut etikettar og namneband, ta telefonar og snakke med pasientar og pårørande på vei inn, m.m. Dei hjelper også til med blodprøvetaking i triage på dagtid.  

 ​Medisinstudentar og sjukepleiarstudentar kan få deltidsstillingar i akuttmottak. Dei tilsette studentane jobbar i triage, og tar målingar (blodtrykk, puls, osv) og blodprøvar av pasientane. ​

Team i akuttmottak

​For fleire grupper pasientar er det sett saman team som skal sørge for rask og strukturert behandling av kvalifisert personell. 

Hjartestansteamet blir tilkalla ved hjarte- eller respirasjonsstans på sjukehuset. Teamet består av:

  • Hjarte 1 vakt (teamleiar),
  • Anestesilege, ansvar for ventilasjon, intubasjon og vanskeleg venevei.
  • Anestesisjukepleiar, ansvar for å etablere venevei, hovudansvar for intravenøse medikamenter.
  • Medisinsk 2 vakt, ansvar for defibrillering og hjartekompresjonar
  • LIS1, hjartekompresjonar, føre medikament som er gitt saman med stanssjukepleiar frå Akuttmottak.
  • Stanssjukepleiar frå Akuttmottak, medbringe avansert defibrillator, hjartekompresjonar, føre medikament som er gitt saman med LIS1.
  • MIO-vakt, støttar teamleiar, vanlegvis «hands-off».

​Stanssjukepleiar frå akuttmottak er ein erfaren sjukepleiar med eigen opplæring. Sjukepleiarane i akuttmottak blir sertifisert/resertifisert i AHLR (avansert hjerte-lunge-redning) ein gong i året. Dei som er med i stansteamet har hjartestanstrening ein gong kvar 14. dag, kor ein øver på ulike scenario.

Ved melding frå AMK-sentral om ein pasient som oppfyller dei nasjonale traumekriteria vert det utløyst traumealarm med varsling av eit eige traumeteam, som møter i Akuttmottak. Før pasienten kjem får teamet ein kort rapport om kva som har skjedd og skadeomfang, slik at dei kan førebu mottaket.  

Traumeteamet består av: Teamleiar (erfaren kirurg), anestesilege, anestesisjukepleiar, vaktleiar Akuttmottak, radiograf, bioingeniør, sjukepleiar frå Akuttmottak.

Ved behov for anna fagleg ekspertise kan teamleiar sørgje for å varsle andre spesialitetar, som ortoped, nevrokirug, radiolog, osb.

Dei som er med i traumeteamet skal ha deltatt på kurs i traumehandtering. Slike kurs haldast av regionalt traumesenter for Helse Vest ved Haukeland Universitetssjukehus. Dette er eitt av fire traumesentre i Noreg, som har ansvar for opplæring av helsepersonell, oppdaterte protokoller for behandlinga, kvalitetsforbetring m.m.

Traumesenteret (som er organisert under Kirurgisk klinikk)har eit overordna koordineringsansvar og oppfølging av faggruppene som samarbeider i traumehandteringa. Av kurs som blir arrangert finst både generelle teamtreningskurs og  spesialkurs for aktuelt helsepersonell.

​Mottak ved hjerneslag

​Pasientar som kjem inn med mistanke om akutt hjerneslag blir tatt imot av nevrolog, sjukepleiar frå akuttmottak og trombolysesjukepleiar frå Nevrologisk avdeling, som sørger for rask undersøking og diagnose slik at ein kan starte eventuell behandling mot blodpropp så raskt som mogleg. 

M​ottak ved pasientar med raud hastegrad

​Pasientar som kjem inn med raud hastegrad skal bli tatt imot av både sjukepleiar og lege når dei kjem til sjukehuset. Dette kan vere pasientar med hjarteinfarkt, alvorleg infeksjon og andre tilstander som krev øyeblikkeleg diagnostisering og behandling. 

Akutt-team​

Pasientar med høg hastegrad kor det er uklart kva avdeling dei tilhøyrer blir tatt imot av eit akutt-team, kor legar og sjukepleiarar gjer ein systematisk undersøkelse for å avdekke kva som er årsaka til sjukdomen og sikre rask behandling. 

​​​​​​

​ 


Sist oppdatert 27.02.2023