Legge inn pasient i Akuttposten

Akuttposten tar berre imot pasientar som treng øyeblikkeleg hjelp. Innleggande lege må ringe vakthavande lege ved Akuttposten for å melde pasienten og avklare om det er ledig plass.

Sykepleier i rød kittel overvåker pasient i seng

Pasientar som kan leggast inn ved Akuttposten:

  1. Medvitslause pasientar kor det er sterk mistanke om rusmiddelintoksikasjon, og kor det ikke er mistanke om annan somatisk sjukdom eller skade som må behandlast på organspesifikk avdeling.
  2. Pasientar som grunna rusmiddelinntak har behov for medisinsk overvåking i spesialisthelsetenesta. 
  3. Pasientar som har fått nalokson og/eller flumazenil prehospitalt. 
  4. Mistanke om rusutløyst psykose, og kor det er behov for medisinsk observasjon/behandling.
  5. Abstinenser kor det er behov for medisinsk behandling og overvaking i spesialisthelsetenesta. 
  6. Pasientar som av medisinske grunnar treng øyeblikkeleg hjelp-forløp innan avrusing.
Sist oppdatert 17.11.2023