En gruppe ansatte står på helikopterdekket. Foto

Mottaksklinikken

Mottaksklinikken tar imot pasientar som treng hjelp straks grunna sjukdom eller skade. Klinikken har ansvar for mottak av dei fleste pasientar til sjukehuset, og behandling av pasientar med kort forventa opphaldstid. Mottaksklinikken består av fem einingar: Akuttmottak, Korttidsposten, Utgreiingsmottak (UMO) 1, Utgreiingsmottak (UMO) 2 og Akuttposten.

Treng du akutt hjelp?

 • Ved kritisk eller livstruande skade eller sjukdom: Ring 113   
 • Ved mindre alvorleg skade eller sjukdom: oppsøk fastlege eller ring 116 117  for time på legevakt.

 

Les meir om einingane i Mottaksklinikken:

Akuttmottak

Akuttposten, Mottaksklinikken

Utgreiingsmottak (UMO) 1

Utreiingsmottak 2

Diagnostisk senter

Velkommen som pasient i Mottaksklinikken 

Første vurdering og ventetid i Akuttmottak 

Ut frå symptom og klinisk tilstand (puls, blodtrykk, pustefrekvens, med meir) får du ein hastegrad kort etter at du kommer til Akuttmottak. 

Pasientar med den høgaste hastegraden har behov for augeblikkeleg behandling, og vil bli tatt imot av lege og sjukepleiar straks på eige rom. Andre pasientar med lågare hastegrad kan måtte vente litt før dei får sjukepleiar og lege.  

Vidare behandling i eller utanfor sjukehuset

Pasientar som blir innlagt, blir overført til ein eining i Mottaksklinikken eller til ein spesialeining i sjukehuset.  

Om du ikkje treng innlegging i sjukehuset, blir du skrevet ut direkte frå Akuttmottak. Hvis opphaldet i Akuttmottak var kortvarig, reknast det som ein poliklinisk time. Du vil då få tilsendt ein faktura for dette i ettertid.  

Spesialistutdanninga i akutt- og mottaksmedisin (AMM) vart oppretta som ein ny spesialitet i Noreg i 2019.

AMM-legar i Akuttmottak har fokus på den første pasientvurderinga som bestemmer kva pasient som trenger å prioriterast først, startar opp nødvendig behandling, og hentar inn anna fagspesifikk kompetanse ved behov. Akutt- og mottaksmedisinarane har ein nøkkelrolle i å sørge for god flyt av pasientar gjennom akuttmottaket, og har myndigheit til å avgjere ved kva eining i sjukehuset ein pasient skal plasserast.

Rask vurdering  og betre prioritering av pasientar  gjer større grad av avklaring og ferdigbehandling av pasienter i akuttmottaket, og fører til meir korrekt plassering av pasienter til spesialeiningane i sjukehuset, samt betre pasientsikkerheit.

Mottaksklinikken har tilsett fleire spesialistar i AMM, og har eigne stillingar for legar i spesialisering i AMM (LIS 1, 2 og 3). LIS-legane får opplæring og veiledning parallelt med jobb i einingane i Mottaksklinikken.

Vidareutdanning i akuttmedisinsk sjukepleie er ein praksisnær og forskingsbasert utdanning for sjukepleiarar som ønskjer å jobbe med pasienter i den akuttmedisinske kjeda.

Utdanninga er eit toårig deltidsstudium, som skal bidra til høg vurderings- og handlingskompetanse for sjukepleiarar i møte med pasientar med akutt og/eller kritisk sjukdom eller skade, allmennmedisinske tilstander og/eller forverring av kronisk sjukdom.

Sjukepleiarar ved dei ulike einingane i Mottaksklinikken kan få dekka studieavgift og fri til undervisning for å ta vidareutdanning i Akuttmedisinsk sjukepleie.

Innan akutt- og mottaksmedisin er det vesentleg å sørgje for at kvar enkelt pasient får god hjelp og behandling til rett tid. Forsking i Mottaksklinikken skal bidra til å gi tenester med god kvalitet, som er effektive både for pasient og helsepersonell.

Les meir om forsking

Kontakt

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Sentralblokka, 1. etasje syd.

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Telefon resepsjon: 55 97 50 00

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta

Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 06.30 - 23.00
Laurdag: kl. 06.30 - 23.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06.30 - 23.00
Laurdag: kl. 08.00 - 23.00

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 23.00
Laurdag: kl. 08.00 - 22.00
Søndag: kl.  08.00 - 23​.00 

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.