Vil du jobbe i Akuttposten?

Akuttposten tar imot pasientar som treng medisinsk overvåking og behandling etter inntak av rusmidler, eller abstinensbehandling. Gjennomsnittleg opphaldstid er ca. 24 timer (maks. opphaldstid 48 timer).

En person som bærer maske

Akuttposten er ein knutepunktseining som bind saman dei tre felta somatikk, psykiatri og rusproblematikk. Vi har ein individtilpassa tilnærming, og er opptatt av å ikkje oversjå somatiske årsaker til pasientens tilstand. 

Eininga har kring 27 tilsette, både sjukepleiarar, assistentar og sosionom. Dei fleste jobbar i tredelt turnus. 

I Akuttposten deltar du både i mottak av pasienter, overvaking, behandling, og kartlegging av pasientens forhold. Vi samarbeider med somatiske avdelingar i sjukehuset, andre einingar i Mottaksklinikken, og med psykiatrien. 

Vi har stort fokus på sikkerheit, både for pasientar og tilsette. 

I Akuttposten kan vi tilby eit godt tverrfagleg arbeidsmiljø og ein spennande arbeidskvardag.  

Her utviklar du kompetanse innen både somatikk, psykiatri og rusproblematikk. Du blir god til å sjå heile hele mennesket, vere fleksibel, og følgje pasientens tilstand og utvikling.

Einingsleiar:  Kristine Faugstad-Kaldestad

e-post: kristine.faugstad-kaldestad@helse-bergen.no

Telefon: 55971856

Sist oppdatert 27.11.2023