Dysfagi

Dysfagi kan definerast som vanskar med å drikke, ete og svelgje på grunn av nedsett funksjon i munn, svelg eller matrøyr.

Hjerneslag, traumatisk hovudskade, andre nevrologiske sjukdommar og kreft i munnhole eller svelg er blant dei vanlegaste årsakene til dysfagi. Pasientar med teikn til dysfagi bør tilvisast logoped. 

Logopeden vurderer pasientens svelgjefunksjon klinisk. Basert på vurderinga kan logopeden tilrå for eksempel konsistenstilpassa mat og/eller drikke for å minske risiko for å svelgje vrangt. Anbefalinga blir tilpassa den enkelte pasient og revurderast jamnleg.

Dersom uvisse i den kliniske vurderinga kan pasienten tilvisast instrumentelle undersøkingar som svelgjerøntgenundersøking eller fiberoptisk endoskopisk evaluering av svelgjing (FEES). Desse undersøkingane skjer på sjukehuset. 

Ved behov for oppfølging blir pasienten vist vidare til kommunal logoped ved utskriving.

 

Sist oppdatert 07.03.2024