Tenestebevis

Helse Bergen utarbeidar tenestebevis til tidligare tilsette der sluttattest frå ein eller fleire einingar ikkje ligg til føre ved avslutta stillingsforhold i føretaket.

Tenestebevis kan og utarbeidast for tilsette (timeløna) som til dømes skal søkje skule. Tenestebeviset opplysar kun om stillingstittel, stillingsstorleik/timar, eining og tilsetjingsperiode. Det vil ikkje finnast informasjon om arbeidsoppgåver ved dei ulike stillingsforholda.

For å tinga tenestebevis må skjemaet Forespørsel om tjenestebevis fyllast ut og sendast til servicesenter@helse-bergen.no
Last ned skjemaet - Forespørsel om tjenestebevis (PDF)

Ansattes rett til sluttattest er fastslått i Arbeidsmiljøloven § 15-15. Attest

  • (1) Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver. Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet.
  • (2) Denne bestemmelse begrenser ikke arbeidstakers rett til å kreve en mer utførlig attest i arbeidsforhold hvor dette er sedvane og ikke annet er fastsatt i tariffavtale.
  • (3) Arbeidstaker som blir avskjediget har også krav på attest, men arbeidsgiver kan uten nærmere angivelse av grunnen opplyse i attesten at arbeidstakeren er avskjediget.
Sist oppdatert 07.02.2022