Fysioterapi ved Revmatologisk avdeling/Hudavdelinga

Seksjonsleiar: Liv Marit Mørkve Holst

Revmatologisk seksjon

Gruppa si storleik

4,8 stillingar fordelt på 5 fysioterapeutar
2 spesialistar i Revmatologisk fysioterapi
3 spesialfysioterapeutar

Drift og aktivitet
Fysioterapeutar ved Revmatologisk avdeling er knytt til både poliklinisk verksemd og pasientar innlagt ved Hud- og Revmatologisk sengepost. Fysioterapi er ein naturleg del av tverrfagleg oppfølging av pasientar med inflammatorisk revmatisk sjukdom, både i utgreiing og behandling anten poliklinisk eller på sengepost. 

Vi deltek med vår kompetanse i standardiserte pasientforløp ved avdelinga, og er sentrale i tverrfagleg poliklinisk utgreiing og poliklinisk rehabilitering. Vi tek også imot eigne polikliniske pasientar til vurdering og evt oppfølging. 

Vi møter pasientar både individuelt og i grupper. Vi er opptekne av å bidra til best mogleg fungering og aktivitet for den enkelte pasient, og vi arbeider mykje med tilpassing og tilrettelegging for eigen helsebygging. Dette skjer gjennom fokus på både kondisjon og styrke, men vi er også opptekne av smertehandtering og handtering av utmattelse i kvardagen. 

Fysioterapeut samarbeidar med bl.a lege, sjukepleiar, ergoterapeut, sosionom og farmasøyt. Vi bidrar til å opprette kontakt med primærhelsetenesta eller rehabiliteringsinstitusjonar ved behov. 

I tillegg til pasientrelatert arbeid, er fysioterapeutene ved seksjonen aktive i både pasientundervisning ved Lærings- og Mestringssenteret og gjennom undervisning og rettleiing av fysioterapistudentar på både bachelor- og masternivå ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)
Sist oppdatert 26.08.2023