Fysioterapi ved Revmatologisk avdeling/Hudavdelinga

 

Seksjonsleiar: Liv Marit Mørkve Holst
 

Revmatologisk seksjon

Gruppa si storleik

4,8 stillingar fordelt på 5 fysioterapeutar
2 spesialistar i Revmatologisk fysioterapi
3 spesialfysioterapeutar

Drift og aktivitet

Fysioterapeutar ved Revmatologisk avdeling er knytt til både poliklinisk verksemd og pasientar innlagt ved Hud- og Revmatologisk sengepost. Fysioterapi er ein naturleg del av tverrfagleg oppfølging av pasientar med inflammatorisk revmatisk sjukdom, både i utgreiing og behandling anten poliklinisk eller på sengepost. 
 
Vi deltek med vår kompetanse i standardiserte pasientforløp ved avdelinga, og er sentrale i tverrfagleg poliklinisk utgreiing og poliklinisk rehabilitering. Vi tek også imot eigne polikliniske pasientar til vurdering og evt oppfølging. 
 
Vi møter pasientar både individuelt og i grupper. Vi er opptekne av å bidra til best mogleg fungering og aktivitet for den enkelte pasient, og vi arbeider mykje med tilpassing og tilrettelegging for eigen helsebygging. Dette skjer gjennom fokus på både kondisjon og styrke, men vi er også opptekne av smertehandtering og handtering av utmattelse i kvardagen. 
 
Fysioterapeut samarbeidar med bl.a lege, sjukepleiar, ergoterapeut, sosionom og farmasøyt. Vi bidrar til å opprette kontakt med primærhelsetenesta eller rehabiliteringsinstitusjonar ved behov. 
 
I tillegg til pasientrelatert arbeid, er fysioterapeutene ved seksjonen aktive i både pasientundervisning ved Lærings- og Mestringssenteret og gjennom undervisning og rettleiing av fysioterapistudentar på både bachelor- og masternivå ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Seksjon for smertebehandling 

Smerteklinikken vart grunnlagd i 1986, som den første tverrfaglege smerteklinikken i landet, organisert i Kirurgisk serviceklinikk, og under Anestesi- og intensivavdelinga. Fysioterapeutane i poliklinikken for smerte arbeider nært opp mot anestesilegar, psykologar og kontorpersonale. For tida er der 2,25 fysioterapi-stillingar, fordelt på 4 personar..

Ved poliklinikken vert det arbeidd med å vurdere og behandle pasientar med langvarige smertetilstandar som skuldast skade eller sjukdom i nervesystemet, eller smerter frå muskel-skjelettsystemet, lokaliserte eller utbreidde. Fysioterapeutane deltar i tverrfagleg kartlegging og aktiv behandling av pasientar.

Kursverksemd og undervisning av helsepersonell, studentar og pasientar er og ei av oppgåvene ved Seksjon for smertebehandling.

Tilvising

Pasientar med langvarige smerter blir tilvist av fastlege.

Arbeidsform

Fleirtalet av pasientane kjem frå Helseregion Vest. Smerteklinikken arbeidar etter ein biopsykososial modell. Den største delen av pasientane blir vurdert tverrfagleg. Dette inneber vurdering hos lege, psykolog og fysioterapeut med felles oppsummering og tilbakemelding der pasient og pårørande deltek. I tilbakemeldinga blir vurderingane samanfatta, og det blir gjeve råd om tiltak. Fastlegen får deretter ein skriftleg rapport. 6-12 månader etter vurderinga vert pasienten følgd opp med kontroll.

Fysioterapeutane gjennomfører ei kartlegging av smertene, varigheit, tidlegare behandling hjå fysioterapeut, aktivitetsnivå og generell funksjon. Deretter blir pasienten undersøkt med fokus mot dagelege funksjonar, fleksibilitet, avspenningsevne og palpasjon. Vurderinga kan føre til råd for behandling hos lokal fysioterapeut, tilvising til gruppebehandling ved Smerteklinikken eller utprøving av TENS (transcutan elektrisk nervestimulering).

Gruppebehandling

Fysioterapeut og psykolog ved Smerteklinikken leiar meistringsgrupper for pasientar med langvarige smertetilstandar. Gruppene består av inntil 8 deltakarar, og går over 8 veker med samlingar på to timar. Pasientane er tilvist av fastlege, og er på førehand vurdert av anten fysioterapeut eller psykolog ved Smerteklinikken.

I gruppene blir det venta aktiv deltaking. Deltakarane lagar eigne målsetjingar, og det blir arbeidd med heimeoppgåver mellom samlingane. Gruppa består av ein samtaledel, ein øvingsdel og ein avspenningsdel, der deltakarane vert introduserte til ulike avspenningsteknikkar. I øvingane blir det lagt vekt på kroppsmedvit, rørsleevne og avspenning.

Pasientar kan og få tilbud om å delta i ei bevegelsesgruppe leia av ein fysioterapeut. Her blir det lagt vekt på enkle øvingar som kan passe også for dei som ellers ikkje ville søkt seg til eit treningssenter.

Sist oppdatert 10.05.2024