Tilgang til helseopplysningar mellom helseverksemder

For at du som pasient skal få god helsehjelp brukar vi ei løysing som kan gi tilgang til helseopplysningar om deg for tilsette både på Skadepoliklinikken og Bergen legevakt.

Løysinga gir berre tilgang for helsepersonellet i den andre verksemda som skal gi deg helsehjelp.

Om du ikkje ønsker at det skal opnast for tilgang mellom våre to helseverksemder, kan du ta det opp med helsepersonellet hos oss.

Teieplikta gjeld naturlegvis for alle som har tilgang til helseopplysningar om deg.

Skadepoliklinikken på legevakta

Ved Skadepoliklinikken hjelper vi pasientar og pårørande som treng øyeblikkeleg helsehjelp ved skadar som brot, kutt og sår, brannskade, fysioterapi samt kontrollar ved oppfølging.
Les meir om Skadepoliklinikken til Helse Bergen
Eksteriør Bergen helsehus. Foto

Rettar, val og moglegheiter

Vi vil at du som pasient og dine næraste skal få god informasjon, hjelp og rettleiing til å leve best mogleg med sjukdommen, skaden eller tilstanden din. Her finn du ei oversikt over dine rettar og moglegheiter på sjukehuset.
Sjå oversikt over rettar og moglegheiter
Voss_sjukehus_fysioterapi_gangtrening_krykker_pasient_3.jpg
Sist oppdatert 11.04.2018