PhD prosjekt på Kort-og langtidseffekter av ECT

PhD prosjekt: The Regional Register for Neurostimulation Treatment in Western Norway: Clinical response, side effects and the importance of patient rated outcomes

​Elektrokonvulsiv behandling (ECT) er en veletablert psykiatrisk behandlingsmetode med hovedindikasjon depresjon. Fokus i dette doktorgradsarbeidet er å ut fra registerdata fra Vest-Norge undersøke kort- og langtidseffekter av ECT på depresjon, med hensyn på klinisk effekt og kognitive bivirkninger, vurdert både av behandlere og av pasientene selv.

Det Regionale registeret for nevrostimulerende behandling i Helse Vest ble etablert i 2013, alle data i doktorgradsprosjektet stammer fra dette samtykkebaserte forskningsregisteret. Data inkluderer blant annet spørreskjema som måler symptomnivå og kognitive bivirkninger, da både selvutfyllingsskjema og skjema fylt ut av behandler/kliniker. Det inneholder også informasjon om tekniske forhold knyttet til behandlingen og ulike karakteristika ved pasientene.
I doktorgradsprosjektet ønsker vi blant annet å se på hvordan behandlere og pasientene selv vurderer effekt og kognitive bivirkninger av behandlingen, både på kort- og lang sikt. Vi ønsker også å kartlegge nærmere hvordan pasientene ser på ECT-behandling i etterkant. Et hovedmål med prosjektet er å på bakgrunn av resultatene kunne gi pasientene bedre og mer balansert informasjon når de vurderer denne behandlingsformen.

Stipendiaten Kjersti Sellevåg er kst. overlege ved NKS Olaviken. Prosjektet er et samarbeid mellom Forskningsavdelingen i Helse Bergen, UiB og NKS Olaviken. Sist oppdatert 25.04.2024