Studie

Treatment-resistant bipolar depression

Bipolar lidelse er en affektiv lidelse, karakterisert ved gjentatte stemningssvingninger gjennom livet. Tilstanden er forbundet med økt risiko for suicid spesielt i depressive faser, betydelig funksjonstap og er en viktig årsak til uførhet. Behandlingsalternativene og effekten av disse spesielt ved de depressive fasene er fortsatt utilstrekkelige for mange pasienter. Depressive episoder utgjør tidsmessig den største belastningen for pasienter med en bipolar lidelse. Når den medikamentelle behandlingen svikter kan elektrokonvulsiv terapi (ECT) være et behandlingsalternativ. 

Vitenskapelig tittel: A randomized controlled trial of electroconvulsive therapy versus algorithm-based pharmacological treatment

ECT er en effektiv behandlingsmetode ved unipolare alvorlige depresjoner, og antas på bakgrunn av klinisk erfaring å være den mest effektive behandlingen ved bipolar depresjon som responderer dårlig på medikamenter. Det foreligger imidlertid ikke randomiserte kontrollerte sammenligninger av ECT og medikamentell behandling ved bipolar depresjon.

På bakgrunn av klinisk erfaring blir ECT ansett som den mest effektive behandlingen ved bipolar depresjon som responderer dårlig på medikamenter. 
 
Målet med denne studien var å undersøke hvorvidt deprimerte bipolare pasienter med utilstrekkelig effekt av forutgående medikamentell behandling har best effekt av å intensivere den medikamentelle behandlingen ytterligere eller å gå over til ECT. Pasientene ga skriftlig samtykke til deltakelse i studien. I studien ble det inkludert 73 pasienter (i hovedsak i Bergen, Stavanger og Trondheim, men også i Oslo og Fredrikstad). Ved loddtrekningen ble pasientene fordelt til enten ECT eller medikamentell behandling.
 
Etter 6 uker med enten intensivert medikamentell behandling eller en serie med ECT viste studien at de depressive symptomer ble mest redusert ved ECT. 
Studiens hovedfunn støtter bruk av ECT ved behandling av bipolar depresjon, spesielt når målet er rask bedring av depressive symptomer. ECT er forbundet med hukommelsesvansker. Kognitive bivirkninger er vanlig like etter ECT behandling, og selv om det foreligger studier som viser at ECT ikke gir langvarige kognitive bivirkninger, er dette fremdeles ikke godt nok undersøkt. Det er viktig å følge pasientenes kognitive fungering under behandlingen. I tillegg til å følge hver enkelt pasient nøye mtp hukommelsesvansker har seksjon for ECT i samarbeid med kollegaer i Stavanger opprettet et regionalt register for ECT behandling. På denne måten ønsker vi å skaffe informasjon som på sikt kan si noe om frekvensen av alvorlige bivirkninger knyttet til ECT.

Dette arbeidet utgår fra en nasjonal multisenter studie ledet fra Bergen og finansiert av samarbeidsorganet (Ute Kessler ph.d. stipend 2012-2014 og flerårig prosjekt Ketil J. Ødegaard 2011-2013). Arbeidet med studien startet i 2007 og studien ble fullført i 2014 med flere publikasjoner i internasjonale topp tidsskrifter. Studien er en randomisert kontrollert undersøkelse som sammenlikner effekten av elektrokonvulsiv (ECT) behandling mot effekten av best tilgjengelig medikamentell behandling ved alvorlig bipolar depresjon. Dette er den første studien som har undersøkt dette i et randomisert design. I tillegg er studien svært klinisk nyttig, og vi har som de første i verden kunnet vise at ECT er mer effektivt enn medikamentell behandling for denne pasientgruppen. Mange pasienter behandles med ECT årlig, også i Bergen, og det har vært stilt spørsmål ved behandlingens kognitive bivirkninger. Vi har vist at det på gruppenivå ikke er mulig å påvise kognitive effekter som skyldes ECT ved omfattende nevropsykologisk testing, men at det likevel finnes mulige forverringer i pasientenes autobiografiske hukommelse. ​

Bergen Open Research Archive: Electroconvulsive therapy for bipolar disorder depression. Effects on depressive symptoms and cognitive function (uib.no) UIB, 2014, ISBN 978-82-308-2810-6

Bjoerke-Bertheussen J, Schoeyen H, Andreassen O A, Malt U F, Oedegaard K J, Morken G, Sundet K, Vaaler A E, Auestad B and Kessler U Right unilateral electroconvulsive therapy does not cause more cognitive impairment than pharmacologic treatment in treatment-resistant bipolar depression: A 6-month randomized controlled trial follow-up study Bipolar Disord, 2017, 20(6), 531-538. doi:10.1111/​bdi.12594​

-Lærebokkapittel: The ECT Handbook, 4th edition, Royal College of Psychiatrists, Cambridge University Press, 2019, ISBN 978-1-911-62316-8
Chapter 5: ECT for Bipolar Disorder Depression (Ute Kessler)

The ECT Handbook : I. Nicol Ferrier (editor), : 9781911623168 : Blackwell's (blackwells.co.uk)

-PhD-Thesis Ute Kessler: Electroconvulsive therapy for bipolar disorder depression: Effects on depressive symptoms and cognitive function. UIB, 2014, ISBN 978-82-308-2810-6, dr-thesis-2014-Ute-Kessler.pdf (uib.no)

Schoeyen H K, Kessler U, Andreassen O A, Auestad B H, Bergsholm P, Malt U F, Morken G, Oedegaard K J, Vaaler A E. Schoeyen and Kessler share the first authorship. Treatment-resistant bipolar depression: a randomized controlled trial of electroconvulsive therapy versus algorithm-based pharmacological treatment. Am J Psychiatry. 2015,172(1):41-51 https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2014.13111517

Kessler U, Schoeyen H K, Andreassen O A, Eide G E, Malt U F, Oedegaard K J, Morken G, Sundet K, Vaaler A E. The effect of electroconvulsive therapy on neurocognitive function in treatment-resistant bipolar disorder depression. J Clin Psychiatry. 2014,75(11):e1306-13 DOI: 10.4088/JCP.13m08960

Kessler U, Schoeyen H K, Andreassen O A, Eide G E, Hammar Å, Malt U F, Oedegaard K J, Morken G, Sundet K and Vaaler A E Neurocognitive profiles in treatment-resistant bipolar I and bipolar II disorder depression. BMC Psychiatry. 2013, 13:105 DOI https://doi.org/10.1186/1471-244X-13-105​

Sist oppdatert 25.04.2024