Seksjon for akutte tenester, Kronstad

Seksjon for akutte tenester (SAT) gjev tilbod om akutt psykisk helsehjelp til personar over 18 år innen Kronstad DPS sitt opptaksområde.

Seksjon for akutte tenester (SAT) kan møte pasientar heime eller ved Kronstad DPS etter behov. SAT har hovudansvar for det polikliniske og ambulante akuttilbodet i Kronstad DPS og har ei sentral rolle i akuttforløpet; vi har ansvar for akutthjelpstilbodet (AH) på dagtid i Kronstad DPS og spesialistar i SAT har ansvar for akutttelefonen i tidsrommet kl. 08.00 til 16.00.

Akutteamet er tverrfagleg bemanna med overlege, psykologspesialistar, psykolog og psykiatriske sjukepleiarar, og våre hovudfunksjonar er:

 • Å vurdere akuttpsykiatriske og kriseprega tilstandar
 • Å hindre unødige innleggingar i sjukehus
 • Å bidra til at pasientar er innlagde i døgnavdelingar så kort tid som mogleg

Frå og med andre konsultasjon må ein betale eigendel.

 • Vurdere og følgje opp pasientar som er tilviste til akutthjelpstimar (AH)
 • Vurdere om det er behov for innlegging ved akutte krisar
 • Forebygge og hindre unødig innlegging i sjukehuset
 • Følgje opp både før og etter innlegging. Følgje opp pasientar ved korte behandlingsforløp
 • Vere eit bindeledd mellom kommunehelsetenesta og DPS/sjukehuset
 • Gi råd og rettleiing til pasient, pårørande og andre i pasienten sitt eige nettverk
 • Gi råd og rettleiing til anna helsepersonell

SAT tar i mot telefonisk eller skriftelig tilvisning frå:

 • Fastlege/legevakt
 • Sjukehuset
 • Behandlarar ved DPS
 • Kommunal helseteneste

Kontakt

Telefon

 • Måndag 08:00 - 16:00
 • Tysdag 08:00 - 16:00
 • Onsdag 08:00 - 16:00
 • Torsdag 08:00 - 16:00
 • Fredag 08:00 - 16:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Kronstad

Fjøsangerveien 36

5054 Bergen

​​​Nærmaste stoppestad er Danmarksplass bybanestopp som du finn rett utanfor Kronstad DPS.  

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

​​Ved Kronstad DPS kan ein parkere i garasjeanlegg i underetasjen. Innkøyring er frå Ibsensgate ved nordenden av Krohnsminde idrettsplass. Ved betaling kan ein bruke både kontantar eller kort. Alternativ parkering er i Solheim parkeringshus i Solheimsgaten.

Praktisk informasjon

​Danmarksplass Apotek ligg i same bygget som Kronstad DPS like ved bybanestoppet på Danmarksplass. 

Apoteket er ope måndag-fredag kl. 09-18, laurdag kl. 10-15, og har telefon 55 59 15 00. 

​Familierommet er i 5. etasje. Etter avtale kan pasientar her ta imot familie og vener som kjem på besøk. 
Vi har og fleire nøytrale rom som til dømes kan nyttast til samtalar mellom pasient, familie og behandlar.

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Visittiden ved Kronstad DPS er frå kl. 17.00 til 20.00.