ADHD Forskningsnettverkets utlysning av prosjektmidler for 2024

Forskningsprosjekter som oppnår formålet til ADHD forskningsnettverket ved å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD kan i 2024 søke om støtte på inntil kr. 400.000.

Publisert 29.05.2024
En person som står på en ledning

Siden Nasjonalt forskningsnettverket for ADHD ble startet opp i 2007 har Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom) på vegne av forskningsnettverket delt ut midler til forskning og fag- og metodeutvikling på ADHD. Etter at det ble besluttet å fase ut ADHD fra NevSoms nasjonale kompetanseansvar til de regionale kompetansetjenestene f.o.m. 01.08.19, har NevSom fått delegert ansvaret for videre drift av forskningsnettverket inntil 2024. Fra 2024 har Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Sør-Øst på vegne av de fire regionale kompetansetjenestene overtatt denne oppgaven.

 

Forskningsnettverket skal utvikle og kvalitetssikre vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap og kompetanse på ADHD som skal være tilgjengelig gjennom undervisning, forskningsformidling, fagutvikling og informasjonsvirksomhet. Styrking av forskningsinnsatsen på ADHD er en av hjørnesteinene i forskningsnettverkets virksomhet.

 

For 2024 kan det søkes om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 400.000. Prosjektet må kunne defineres inn under formålet til ADHD forskningsnettverket som er å bidra til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og styrking av tiltak som fremmer behandling og oppfølging av personer med ADHD (St.prp. nr 1 i 2006/7). Det er mulig å søke om midler til prosjekter som undersøker ADHD hos personer med andre utviklingsforstyrrelser. Brukermedvirkning vektlegges.

 

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

  • Prosjektbeskrivelse på mellom 5-10 sider
  • Kort sammendrag av prosjektbeskrivelse
  • Faglig kompetanse i styringen av prosjektet
  • Målsetting og forventede resultater
  • Brukermedvirkning
  • Gjennomførbarhet og tidsplan
  • Budsjett og finansieringsplan
  • CV

 

Søknad om støtte med relevante vedlegg sendes via lenke til UiO nettskjema:

https://nettskjema.no/a/adhdforskningsnettverk

 

Søknadsfrist: 15.10.2024

Tildeling av midler kunngjøres i uke 49