Judisiell døgnobservasjon

Etter straffeprosessloven § 167 kan retten beslutta at siktede kan innleggas til undersøkelse i psykiatrisk sjukehus, dersom dette er nødvendig for å bedømme siktedes sinnstilstand.

Samtale.Foto.

​Klinikk sikkerhetspsykiatri gjennomførar judisiell døgnobservasjon med
hjemmel i straffeprosessloven § 167

Det er retten som avgjer kjennelse om innleggelse i psykiatrisk sjukehus til judisiell døgnobservasjon. Retten fastsettar samtidig varigheiten av innleggelsen. Formålet med døgnobservasjon er å utrede psykisk tilstand hos ein antatt gjerningsmann (observand) i ein pågåande straffesak. Det er retten som er oppdragsgjevar ved judisielle døgnobservasjonar. Innleggelse er hjemla i straffeprosesslova, følger eigne retningslinjar, og innebærar at dei observasjonsansvarlege har informasjonsplikt overfor retten og dei rettsoppnevnte sakkyndige. Innleggelse til judisiell døgnobservasjon er ikkje helsehjelp, som definert i helselovgjevninga.

Initiativ til judisiell døgnobservasjon kan kome frå dei sakkyndige, påtalemyndigheta, observandens advokat og retten sjølv. Ein vanleg grunn er at dei oppnevnte sakkyndige finner at ordinær rettspsykiatrisk undersøkelse ikkje gjer tilstrekkeleg informasjon til å besvara det mandat dei har fått av retten. Dette kan være fordi observanden ikkje evnar eller ynkjer å samarbeide om undersøkelsen, eller dei sakkyndige anser at samtalar ikkje avklarar om det foreligger psykiatriske tilstandar. Andre årsak kan være at dei sakkyndige ikkje kan innhenta tilstrekkeleg informasjon om observandens psykiatriske sykehistorie, ofte begrunna i at observanden ikkje gjer sitt samtykke til at dei sakkyndige får innhenta taushetsbelagte helseopplysningar.

Judisielle døgnobservasjonar ved Klinikk sikkerhetspsykiatri gjennomførast ved eit tverrfagleg observasjonsteam, herunder psykiatar, psykologspesialist og psykiatriske sykepleiare. Leiar av observasjonsteamet vil være spesialist i psykiatri eller psykologi.

Kontaktpersonar for henvendelse vedrørande judisiell døgnobservasjon ved Klinikk sikkerhetspsykiatri:

Klinikkdirektør Frøydis Haugan, mobil 908 25 279

Sist oppdatert 29.08.2023