Risikovurdering

Klinikk sikkerhetspsykiatri har spesialkompetanse i vurdering og håndtering av voldsrisiko blant personer med psykisk lidelse og andre med patologisk voldsproblematikk.

Det kan være aktuelt å utføre voldsrisikovurderinger både ved etablering, gjennomføring og opphør av psykisk helsevern, og både overfor frivillig innlagte pasienter og overfor pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern. ​​

Verktøy for bruk i voldsrisikovurdering i Divisjon psykisk helsevern: 

Voldsrisiko sjekkliste-10 (V-RISK-10)

Sosial- og helsedirektoratet, Rundskriv IS-9/2007: Vurdering av risiko for voldelig atferd​ (mangler lenke)

Sist oppdatert 01.11.2023