CFS / ME poliklinikk

Poliklinikken gir tilbod til vaksne med diagnosen CSF/ME og som ynskjer hjelp i ein rehabiliteringsprosess.

Poliklinikken består av eit team med lege, psykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, sjukepleiar og sosionom.​

Tilbodet i poliklinikken startar med ein vurderingssamtale med lege og/eller psykolog. Ut fra behov kan ein deretter få tilbod om til dømes:

  • Deltaking i vårt polikliniske rehabiliteringsprogram
  • ​Individuelle samtalar og oppfølging innan eit problemområde, ved ein eller fleire fagpersonar i teamet.
  • ​Rapport frå utgreiing med anbefalingar om lokal oppfølging
  • Kurs for pårørande​​​​​

Gruppebehandling

Om det er aktuelt kan ein få tilbod om å delta i ei mindre gruppe der tema er spissa mot eit aktuelt område. Ein må da først ha delteke i poliklinisk rehabiliteringsprogram.

Gruppene vil bestå av 4 til 8 pasienter avhengig av tema. Dei vert sett opp annakvar veke over 4–8 ganger. ​

Tilvising - kontakt ReHabiliteringsklinikken

Prosjekt

Rehabilitering for pasientar med CFS/ME i eit brukarperspektiv. Eit samhandlingsprosjekt mellom primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og NAV.

Sist oppdatert 20.07.2022