Oppdatert versjon av Lommerus 2024 (Helse Bergen)

Rett før jul vart Lommerus 2024 publisert. Lommerus er meint som ei hjelp til behandlarar i andre sjukehusavdelingar, når dei møter pasientar med rusproblem. Samtidig kan ho fungera som ein kortfatta, innleiande gjennomgang av ulike sider ved rusproblem og rusbehandling også for våre tilsette.

Svein Skjøtskift
Publisert 15.01.2024
En kniv med rødt håndtak

Lokalisering og bruk

 Lommerus finst i portalen metodebok.no. Portalen krev ei eingongs-registrering for brukarar, men er kostnadsfri. Lommerus ligg under hovudinndelinga "Psykiatri og rus". Du kan også komma rett til boka ved å nytta snarvegen www.lommerus.no