MBT-RUS

MBT-RUS er ein behandlingsmetode retta mot samtidig rusliding og personlegdomsforstyrring. I AFR har me eit dedikert MBT-team som jobbar etter denne modellen, organisert under Poliklinikk Kanalveien. Det er ein svært sterk samvariasjon mellom ruslidingar og personlegdomsproblematikk.

Kva er mentaliseringsbasert terapi (MBT)?

MBT er opphavleg ei evidensbasert behandling for emosjonelt ustabil (borderline) personlegdomsforstyrring, utvikla av Anthony Bateman og Peter Fonagy. Formålet er å fremja mentaliseringsevnen og dermed kjensleregulering, identitet og mellommenneskeleg fungering. Den terapeutiske haldninga inneber å vera nysgjerrig, leiken, og aktiv i dialog med pasienten, med eit fokus på mentale tilstandar. Denne modellen er vidareutvikla for å kunna behandla også andre former for personlegdomsproblematikk, og samtidig eteforstyrringar og rusproblem.

Studiar estimerer at mellom 25 % og 75 % av pasientar i rusbehandling har ei samtidig personlegdomsforstyrring. Dei vanlegaste personlegdomsforstyrringane i rusbehandling erantisosial, eller dyssosial, personlegdomsforstyrring (23-28 % av dei med PF) og emosjonelt ustabil personlegdomsforstyrring (7-18 % av dei med PF).

Kva kjenneteiknar MBT-RUS?

MBT-RUS følgjer modellen beskrive av Bateman og Fonagy, men utvidar behandlingstida til inntil 3 år og har ein MBT-informert sosionom knytt til behandlinga. I denne behandlingsmodellen behandlar me rusproblematikken og personlegdomsproblematikken integrert og samtidig. Erfaringa vår er at bruken til pasientane av rusmiddel ofte er kopla til dei psykologiske behova deira og lite tenlege meistringsstrategiar for å møta desse behova.

Ansvarleg for sida

Katharina Teresa Enehaug Morken, psykologspesialist

 

Sist oppdatert 24.01.2024