Nasjonal behandlingsteneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling

Den nasjonale behandlingstjenesten omfatter planlagt behandling i trykkammer hvor pasienten puster 100 % oksygen i et omgivelsestrykk på 2,4 atmosfærer. Pasientene får en behandlingsserie på inntil 30 behandlinger. Behandlingen er poliklinisk og utenbys pasienter bor på hotell på sykehusområdet.

Foto: Trykkammer

Behandlingen tilbys ved stråleskader etter kreftbehandling i hode/halsområdet, stråleskader i bekkenområdet, kronisk behandlingsresistent osteomyelitt og ved kroniske sår hvor årsaken til såret er sykdomstilstand i de minste blodårene (diabetiske fotsår med mikroangiopati og sår i bestrålt vev).

Behandlingen stimulerer til dannelse av nye blodkar og tilheling i oksygenfattig vev. 

Behandlingen krever spesialisert utstyr og kompetanse, og pasientgruppen er liten.

Behandlingstilbudet er derfor sentralisert som en nasjonal behandlingstjeneste.  

Lokalt kvalitetsregister med nasjonal dekningsgrad.

Telefon ekspedisjon: (08:00-15:00) 55973875

Postadresse:

Helse Bergen HF

Haukeland universitetssjukehus

Yrkesmedisinsk avd/Seksjon for hyperbarmedisin

Pb 1400

5021 Bergen

Oppmøtested: Seksjonen holder til i Konrad Birkhaugs hus, helt sør på Haukelandsområdet. Enkleste adkomst er inngang C, i kortenden mot sør.

Kart over sykehusområdet.

Plan for kompetansespredning utarbeides årlig i samarbeid med referansegruppen for den nasjonale tjenesten.

Behandlingen tilbys til indikasjoner hvor pasientene ivaretas av mange og ulike deler av spesialisthelsetjenesten i tillegg til i primærhelsetjenesten.

Det er en utfordring å finne egnete plattformer for å spre kompetanse. Vi forsøker primært å nå større grupper av relevante spesialister ved å delta på deres årskongresser eller fagspesifikke nasjonale seminarer/nettundervisninger. De regionale poliklinikkene for senskader etter kreftbehandling er det viktig for oss å ha god kontakt med.

Kompetansespredning 2023

 • Nordisk Urologisk Forenings årsmøte: Improvement in symptoms of pelvic late radiation tissue injury     
  6 months after Hyperbaric Oxygen Treatment- results from a prospective study
 • Møte med UNN Kreft og senskadepoliklinikken
 • Møte med St Olavs Senskadepoliklinikken
 • Møte med OUS-Ullevål Kreftavdelingen
 • Møte med HMR Ålesund SH senskadepoliklinikken
 • Møte med SØF Kalnes senskadepoliklinikken
 • Foredrag ved VID vitenskapelige høgskole: Videreutdanning i kreftsykepleie
 • Foredrag ved Høgskulen Vestlandet: Videreutdanning i gastro- og stomisykepleie
 • Videreutdanning i lungesykepleie
 • Infeksjonssykepleie
 • Foredrag ved Landskonferanse for ØNH-sykepleiere

Kontraindikasjoner

 • KOLS klasse GOULD 3 eller verre
 • Alvorlig hjertesvikt/ustabil angina/nylig hjerteinfarkt
 • Emfysembullae synlige på røntgen thorax
 • Underventlierte lungeavsnitt/nylig pneumoni (statiske atelektaser aksepteres)
 • Pneumpthoraxkappe
 • Aktiv kreftsykdom
 • Bleomycinterapi i sykehistorien
 • Pågående bruk av Antabus
 • Kunstige ørebensknokler (må vurderes av operatøren om de vil tåle trykksetting)
 • Graviditet

Vi er avhengige av en fyldig henvisning med relevante opplysninger for å kunne vurdere henvisningen innen ti virkedager. Følgende informasjon må være med i henvisningen:

 • Henvisningsdiagnose
 • Aktuell sykehistorie med relevant utredning og behandling
 • Tidligere sykehistorie og bekreftet fravær av kontraindikasjoner for HBO (se listen over)
 • Fast medikasjon
 • Kopi av beskrivelsen av røntgen thorax ikke eldre enn 12 mndr (store emfysembullae/pneumothorax/underventilerte lungeavsnitt kan medføre lungesprengning når vi dekomprimerer trykkammeret)
 • Ved lungesykdom eller hos storrøykere trenger vi kopi av spirometribeskrivelse ikke eldre enn 6 mndr.
 • Ved alvorlig hjertesvikt trenger vi kopi av beskrivelsen av ekko cor ikke eldre enn 6 mndr
 • Seksjon for hyperbarmedisin er en poliklinikk. Om pasienten må være innlagt i sykehuset under behandlingen må pasienten søkes innlagt i egnet klinisk avdeling.
 • Det er ønskelig at henvisningen inneholder opplysning om pasienten har klaustrofobi eller spesielle problemer med trykkutligning til ørene og om pasienten trenger ledsager under reise og/eller opphold.

Diagnosespesifikke rutiner

Henvisning til planlagt inngrep på bestrålt kjeve

Dersom det er planlagt elektivt inngrep på bestrålt kjeve, er det indikasjon for å henvise pasienten til for- og etterbehandling med HBO. Pasienten får 20 forbehandlinger (30 ved etablert osteoradionekrose). Deretter tar det minst åtte uker før vi kan forvente neoangiogenese. Inngrep må altså skje etter at det har gått åtte uker og operasjonstid avtales med Seksjon for hyperbarmedisin. Vi kontakter operatør/henviser for dette når pasienten møter til preoperativ HBO-serie. Pasienten får så utført inngrepet og starter deretter postoperativ HBO-serie påfølgende mandag. Postoperativ HBO-serie varer i to uker (ca 10 behandlinger). Dersom pasienten tidligere har gjennomgått en full HBO-serie, kan en henvise til postoperativ HBO.

Henvisning av stråleskader i hode-/halsområdet

Pasienter med stråleskade i hode-/halsområdet som årsak til relevant xerostomi, dysfagi, dysartri, chondroradionekrose og sår i bestrålt munnhule kan henvises. Pasienten får ca 30 behandlinger (poliklinisk seriebehandling i seks uker).

Henvisning av stråleskadet tarm

Pasienter med klinisk relevante symptomer på stråleskadet tarm kan henvises til HBO. Stråleskaden skal være verifisert ved nedre endoskopi. Ved mistanke om stråleenteritt/affisert tynntarm, skal tilstanden være utredet med CT/MR eller kapselendoskopi. Referer til relevant utredning (kopi av beskrivelsen) i henvisningen. Pasienten får ca 30 behandlinger (poliklinisk seriebehandling i seks uker).

Henvisning av stråleskadet blære

Pasienter med klinisk relevante symptomer på strålecystitt/stråleskadet urethra kan henvises til HBO. Stråleskaden skal være verifisert ved cystoskopi. Referer cystoskopibesvarelsen i henvisningen. Pasienten får ca 30 behandlinger (poliklinisk seriebehandling i seks uker).

Henvisning av osteoradionekrose i bekkenringen

Pasienter med osteoradionekrose i bekkenringen, kan henvises til HBO. Tilstanden skal være verifisert med radiologisk undersøkelse. Referer radiologibeskrivelsen i henvisningen. Pasienten får ca 30 behandlinger (poliklinisk seriebehandling i seks uker).

Henvisning av kronisk behandlingsrefraktær osteomyelitt

Pasienter med kronisk osteomyelitt der optimal behandling ikke har ført til målet, kan henvises til HBO. Mikroben skal være verifisert ved dyrkning av adekvat benbiopsi og pasienten skal ha fått optimal antibiotikabehandling etter resistensbestemmelse. Knokkelvevet bør være revidert. HBO er kun adjuvant behandling i tillegg til kirurgi og antibiotika. Pasienten får ca 30 behandlinger (poliklinisk seriebehandling i seks uker).

Henvisning av kronisk diabetisk fotsår

Pasienter med kronisk diabetisk fotsår der optimal behandling (helst i regi av diabetesfotsenter) ikke har ført til målet og hvor makrosirkulasjonen er rimelig velbevart, kan henvises til vurdering for HBO. Pasienten blir innkalt til poliklinisk mikrosirkulasjonsvurdering for å vurdere om det er indikasjon for HBO.

Det er ønskelig med følgende informasjon i henvisningen:

 • Diabetes type og -varighet, grad av metabolsk kontroll
 • Røykeanamnese
 • Diabeteskomplikasjoner
 • Sårets lokalisasjon og varighet
 • Hvorvidt det foreligger nevropati
 • Hvorvidt pasienten har palpable fotpulser (evt tåtrykksmåling)
 • Hvordan såret er avlastet (lokalavlastning/spesialfottøy/ortoser/totalavlastning)
 • Mikrobiologisk prøvetaking og antimikrobiell behandling
 • Lokalbehandling
 • Resultat av gjennomførte undersøkelser (radiologi/karkirurgisk utredning)
 • Informasjon om evt karkirurgisk intervensjon

Pågående forskningsprosjekter som omhandler elektiv HBO

Symptombyrde og livskvalitet hos pasienter som blir behandlet med HBO for stråleskader i bekkenregionen.

Studien er et samarbeid mellom Sykepleierenheten, Seksjon for hyperbarmedisin og Senter for krisepsykologi ved Universitetet i Bergen. Vi ønsker å undersøke hvordan det er å leve med stråleskader i bekkenregionen og hvordan det oppleves å gå gjennom HBO. I studien benyttes en blanding av dybdeintervju og standardiserte spørreskjema.

RICH-ART

Randomisert kontrollert studie administrert av Sahlgrenska sjukhuset i nært samarbeid med flere HBO-sentre i Norden. Hovedformålet med studien er å finne ut hvilken effekt HBO har på stråleskade i blæren hos pasienter som er behandlet for kreft i bekkenorganene.

Oculær biometri ved HBO

Forbigående synsendring i nærsyntretning er en vanlig bivirkning ved HBO. Studiene på dette området søker å kartlegge hvor i øyet og hvordan endringen skjer. Økt kunnskap om mekanismene bak synsendringene er viktig for å kunne forebygge dem.

Publiserte vitenskapelige artikler

Stråleskadar og HBO
Synsendringer og HBO
Verknadsmekanismar for HBO 
Lungefunksjon og HBO 

Masteroppgaver

Henvisning som inneholder nødvendige opplysninger, skal vurderes innen frist på 10 virkedager.

Alle pasienter i Norge med godkjent indikasjon og fravær av kontraindikasjon skal tilbys hyperbar oksygenbehandling innen frist for start av helsehjelp.

Sluttnotat skal sendes innen en virkedag etter avsluttet behandling.

Pasientene skal oppleve at de får relevant informasjon og blir ivaretatt på en god måte.

Kompetansespredningsplan skal utarbeides i samarbeid med referansegruppen for den nasjonale tjenesten.

Vi skal overvåke og formidler resultater fra forskningsprosjekter. Seksjonen skal til enhver tid drive/delta i gode forskningsprosjekter på de elektive pasientgruppene. 

Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling tilbyr avansert behandling i trykkammer i 20 til 30 dager. Seksjonen skal tilby et fullgodt og likeverdig behandlingstilbud til pasienter med godkjente indikasjoner for slik behandling.

Behandlingen skal bidra til å redusere pasientenes symptombyrde og bedre deres helserelaterte livskvalitet. Effekten skal være målbar. 

Sist oppdatert 02.02.2024