Tilvising

Arbeidsområdet for Regional senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) er utgreiing og behandling av overfølsemdreaksjonar som ikkje let seg handtere tilfredsstillande på andre nivå i helsetenesta.

Overfølsemd er objektive og reproduserbare symptom og sjukdomsteikn som opptrer ved eksponeringar for miljøfaktorar i doser som dei fleste toler. Det er mange sjukdomsmekanismar, både immunologiske (allergi) og ikkje-immunologiske.


OBS! Tilvisinga  skal alltid først angi tentativ diagnose og problemstillinga ein ønsker å greie ut. «Allergi» som diagnose / problemstilling er ikkje tilstrekkeleg.

Aktuell sjukdomshistorie generelt

 • Kva for symptom får pasienten ved eksponering?
 • Kor lenge varer symptoma?
 • Kva er tidsrelasjonen mellom mogleg / mistenkt eksponering og utløysing av symptom?
 • Kva for agens er mistenkt som moglege allergen?
 • Ved ny eksponering, er det alltid same reaksjon?

Ved anafylaksi

 • Blei pasienten påverka sirkulatorisk?
 • Kva funn blei gjort i akuttfasen (BT, puls)?
 • Fekk pasienten pusteproblem?
 • Blei pasienten behandla med adrenalin?
 • Andre systemiske symptom / funn (mage-tarm symptom, utslett eller anna)?

Ved legemiddelallergi

 • Kva for medikament?
 • Kva for symptom fekk pasienten på dei einskilde medikamenta?

Ved matallergi / intoleranse

 • Berre etter måltid?
 • Kor lenge etter inntak utløysast symptom?
 • Kva for matvarer er mistenkt?
 • Alltid symptom ved inntak av mistenkt matvare?

Ved utgreiing for allergivaksinasjon

 • Kva anna behandling har blitt prøvt? 

 

Tidlegare sjuk​dommar

Tidlegare allergitestar med resultat. Andre undersøkingar som er gjort av pasienten​

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om tilvisingar til Yrkesmedisinsk avdeling - 
ring 55 97 38 75 

For legar ved spørsmål om tilvisingar til Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) - 
ring 55 97 39 03​

 

Sist oppdatert 03.10.2023