Behandling

Intensiv senfase språktrening (ISST)

Målgruppen for intensiv språktrening i gruppe er personer som har fått afasi etter ervervet hjerneskade. Afasi innebærer vansker med å bruke og å oppfatte språk, og vansker med å lese og skrive.

Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men også hodeskader, hjernesvulster og andre sykdommer kan føre til afasi. Hovedmålet med treningen er å bedre talespråket.

Dette er et regionalt tilbud. 

Tilvising og vurdering

For å delta på senfase språktrening må man enten bli henvist fra fastlege/behandlende lege, eller bli vurdert som aktuell for deltagelse under primærrehabilitering. Det bør ha gått minst 3-6 måneder etter hjerneskaden.

Deltagerne må kunne si eller gjenta noen ord, og ha utholdenhet og kapasitet til et daglig treningsprogram på 3 timer med språktrening, i tillegg til noe fysisk aktivitet i gruppe. Tilbudet er lagt opp som et dagtilbud. Deltagerne må være motivert for et krevende treningsprogram.

Språktreningen er ikke egnet ved progressive tilstander som demens eller andre tilstander med funksjonssvikt i sentralnervesystemet.

Alle leger kan henvise pasienter til programmet. Henvisninger til deltagelse i programmet bør inneholde følgende opplysninger:   

  • generelle helseopplysninger
  • aktuell sykehistorie
  • funksjonsnivå og hjelpebehov i dagliglivets aktiviteter (ADL)
  • en kort beskrivelse av språkvanskene
  • en beskrivelse av hvilke behandlingstiltak/tilbud pasienten har mottatt/mottar knyttet til språk
  • en beskrivelse av hvilke andre behandlingstiltak/tilbud pasienten har mottatt/mottar
  • logopedrapport vedlegges

Før

Aktuelle pasienter vil ut fra henvisning bli innkalt til en poliklinisk vurdering for samtale og kartlegging. Utfra dette vurderes eventuell deltagelse, og hvilken gruppe som kan være aktuell. Gruppene settes sammen etter type eller grad av språkvansker. 

Under

Språktreningen foregår i gruppe med tre til fire personer med afasi, hvor hovedvekten av språktreningen utføres av logoped. I tillegg til logoped er det også musikkterapeut og ergoterapeut tilknyttet språktreningen. De forskjellige faggruppene anvender ulike metoder og aktiviteter med fokus på språk og tale. Det er også lege og sykepleier med i teamet. Treningsforløpet går over tre uker. Første og siste dag går med til testing av den enkelte deltaker.

Det gjennomføres tre timer daglig språktrening sammen med logoped. Språktreningen foregår hovedsakelig i form av en forskningsbasert metode, såkalt constraint-induced språkterapi (CIST). Hovedformålet med treningen er å bedre produksjon av talespråk. Metoden er utformet som et kortspill der det gjelder å samle par. Kortspillet følger en fast struktur og deltagerne mottar hjelp til å produsere så fullstendige setninger som mulig. Deltakerne skal fortrinnsvis bruke talespråket, og i størst mulig grad unngå bruk av non-verbal eller alternative former for kommunikasjon. Programmet er basert på mengdetrening og gradvis økning i vanskelighetsgrad etter hvert som deltagernes språklige ferdigheter forbedres.

Musikkterapi inngår også i ISST. Å utøve eller lytte til musikk kan føre til økning av nevroplastisitet i hjernen, og kan også hjelpe med igangsettelse av ulike funksjoner, som talespråkproduksjon, motorisk funksjon, samt eksekutive funksjoner. Målet for musikkterapi er å anvende metoder og strategier innen musikk for å i all hovedsak arbeide med språk og tale. Dette kan inkludere metoder som går på å koble musikk og språk/tale, rytmiske øvelser med ulike rytmeinstrumenter, musikklytting og avspenning. Valg av musikk og metoder som anvendes er i stor grad basert på deltakernes preferanser og ønsker. Det er ingen krav til forkunnskaper eller erfaring med musikkutøving.

 

Som en del av språktreningstilbudet har ergoterapeut som mål å bidra til språktrening i ulike daglige aktiviteter som matlaging og baking, samt ulike spill og sosiale aktiviteter. Hensikten med aktivitetene er å invitere til muntlig samarbeid mellom deltakerne mens de engasjerer seg i gruppebaserte aktiviteter. Ergoterapeut ved ISST kan også bidra med samtaler om aktivitetsregulering og andre vurderinger/tiltak ved behov. 

Etter

Etter avsluttet opphold ferdigstilles en logopedrapport med konklusjon og forslag til videre fokusområder. Denne sendes hver enkelt deltager og til logoped i hjemkommunen. Det utarbeides i tillegg en epikrise som sendes til fastlege/henvisende instans, hvor de aktuelle faggruppene også oppsummerer oppholdets innhold, metoder og aktiviteter. Deltagerne oppfordres til å fortsette å bruke det verbale språket aktivt i hverdagen. Det anbefales i utgangspunktet at en får videre oppfølging av logoped i hjemkommunen etter endt opphold.

Kontakt

Nordåsgrenda 4 Fysikalsk medisin og rehabilitering

Kontakt Fysikalsk medisin og rehabilitering

Oppmøtestad

Nordåsgrenda 4
5235 Rådal

Logg inn for å endre time

Nordåsgrenda 4

Nordåsgrenda 4, 5235 Rådal

Transport

Buss nummer 67 går frå Bergen sentrum til Nordås. Du går av på buss-stoppet «Nordåsgrenda». Du kan også ta buss 67 frå Lagunen.

Til Lagunen går det bybane fra Flesland og fra Bergen sentrum. Vil du spasere tar det ca. 20 minutt frå Lagunen bybanestopp.

​​Det er gratis parkering for pasientar og pårørande utanfor bygget. 

There is free parking for patients and relatives outside the building.

Praktisk informasjon

​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.