Undersøking

Nevropsykologisk undersøking, vaksne

Klinisk nevropsykologi er å bruke nevropsykologisk kunnskap for å undersøke, forstå og rehabilitere menneske med sjukdom eller skade i sentralnervesystemet som har medført kognitive vanskar.

Innhaldet i undersøkinga vil variere noko frå person til person. Som regel gjennomfører vi ei strukturert kartlegging av funksjonsområder gjennom samtale med deg, eventuelt også med pårørande og/eller andre instansar der det er aktuelt. I dei fleste tilfelle blir det også gjennomført ulike testar.

Aktuelle testar er:

 • evnenivå
 • hugs
 • merksemd og konsentrasjon
 • språk
 • visuell funksjon
 • planlegging og organiseringsevne
 • motorisk og sensorisk ferdigheiter
 • atferd og sosial og emosjonell fungering.

Tilvising og vurdering

Fastlege og psykolog kan vise til nevropsykologisk utgreiing. Pasientar kan også bli tilvist frå somatiske avdelingar.

Frist som utløyser rett til helsehjelp er for dei fleste utgreiingar tre månedar, men i praksis vil utgreiinga som regel vere starta opp innan ein månad. Ved utgreiing i samband med førarkort eller andre attestar er det inga frist, og ventetida for slike undersøkingar kan derfor vere noko lenger.

 

 • Tydeleg forklaring av årsak til tilvising: Kva ønsker ein svar på?
 • Anamnestiske opplysningar (oppvekst, utdanning, yrke, sosial funksjon, fritid)
 • Aktuelle diagnosar og behandling, både somatisk og psykisk
 • Medisinliste
 • Andre relevante funn (blodprøvar, billeddiagnostikk, EEG etc)
 • Informasjon om eventuell tidlegare nevropsykologisk utgreiing.

Ved førarkortvurdering er det viktig at pasienten er informert om at dette er grunnlaget for tilvisinga. Det må leggast ved informasjon om andre somatiske og psykiske forhold er avklart jfr. helsekrava til førarkort (eks. syn, epilepsi, medikasjon, motorisk funksjon, atferdsforstyrring, psykose m.m.)

Før

 • Ta med ferdig utfylte skjema om du fekk tilsendt nokre på førehand.
 • Møt utkvilt til testinga, unngå medisinendringar eller rusmidlar dagane før.
 • Ta med briller eller høyreapparat om du brukar det.
 • Det kan vere lurt å ha med matpakke og drikke, eller penger til å kjøpe mat, da testinga tar nokre timar.
 • Hugs å skru av mobilen under testinga.

Under

Første gong du kjem, har vi ei samtale om kvifor du er hos oss og hva undersøkinga går ut på. Vi hentar inn informasjon om din noverande og tidlegare funksjon, mellom anna gjennom ein utviklingshistorie frå barneår til i dag. Vi er interessert i dine sterke og svake sider, og aktuelle problem. Av og til hentar vi også informasjon frå pårørande eller andre instansar, men ikkje utan at du har gitt samtykke til det.

Som regel blir det gjennomført testing. Testinga blir utført av testteknikar eller psykolog og blir vanlegvis fordelt over to dagar. Testane kan vere munnlege, skriftlege eller praktiske. Ingen av dei gjer vondt, men du kan bli trøytt etterpå.

 

Etter

Etter at utgreiinga er ferdig, blir dei fleste innkalt til ei tilbakemeldingssamtale der vi går gjennom resultata. Av og til har vi også møter med andre instansar. Det vil bli drøfta behov for vidare oppfølging for eksempel på skule/arbeidsplass eller om du treng å bli tilvist til andre undersøkingar eller til behandling hos psykolog, fysioterapeut, logoped eller andre. I etterkant sender vi ein nevropsykologisk testrapport (epikrise) til den som tilviste deg, og vanlegvis også til fastlegen din og til andre instansar dersom det er avtalt.

Ver merksam

I utgangspunktet har helsepersonell teieplikt, men det er nokre unntak der vi har meldeplikt. Det handlar i hovudsak om tilfeller der det er bekymring overfor barns omsorgssituasjon eller sikkerheit, og der helsekrav til førarkort ikkje er oppfylt.

Kontakt

Nordåsgrenda 4 Fysikalsk medisin og rehabilitering

Kontakt Fysikalsk medisin og rehabilitering

Oppmøtestad

Nordåsgrenda 4
5235 Rådal

Logg inn for å endre time

Nordåsgrenda 4

Nordåsgrenda 4, 5235 Rådal

Transport

Buss nummer 67 går frå Bergen sentrum til Nordås. Du går av på buss-stoppet «Nordåsgrenda». Du kan også ta buss 67 frå Lagunen.

Til Lagunen går det bybane fra Flesland og fra Bergen sentrum. Vil du spasere tar det ca. 20 minutt frå Lagunen bybanestopp.

​​Det er gratis parkering for pasientar og pårørande utanfor bygget. 

There is free parking for patients and relatives outside the building.

Praktisk informasjon

​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.