Behandling

Rehabilitering - amputasjon av arm/hånd/fingerved Fysikalsk medisin og rehabilitering

Ein amputasjon er eit kirurgisk inngrep der ein fjerner heile eller ein del av eit lem. Vi skiljer mellom armamputasjon (gjennom eller ovanfor handleddet), hand-/delhandsamputasjon (heile eller deler av handa) og fingeramputasjonar. Dei fleste arm-, hand- og fingeramputasjonar skjer på grunn av skader. Andre vanlege årsaker er svulstar og komplikasjonar etter infeksjon.

Amputasjonen kan påverke både fysisk funksjon, utsjånad, arbeidsevne og livskvalitet. Gjenoppretting av optimal funksjon og førebygging av sekundære plager som muskelskjelettsmerter og overbelastingsplager forutset tilgang til spesialisert, tverrfagleg rehabilitering. Målet er at pasienten skal bli mest mogeleg sjølvhjelpen i daglege aktivitetar i heimen, skule, barnehage, arbeid og fritid.

Tilvising og vurdering

Som nyamputert får du tilbod om tilvising til eit av dei tverrfaglege armamputasjonsteama før du blir skriven ut frå kirurgisk avdeling. Det er fem armamputasjonsteam i Norge. Sjå oversikt under "Sjekkliste for tilvising". 

Det regionale teamet skal arbeide for å opprette kontakt med nytilviste pasientar innan ein månad etter amputasjonen. Du er klar for vurdering med tanke på protesetilpassing når stumpen er grodd og allmenntilstanden tilseier det.

Ved kirurgisk avdeling skal du også få tilbod om samtale med ein annan amputert, ein såkalla likeperson.
Du skal også få informasjon om dei to pasientforeiningane for amputerte:

Landsforeningen for amuputerteMomentum

Det regionale teamet skal tilstrebe å opprette kontakt med nyhenviste pasienter innen en måned etter amputasjonen. Pasienten er klar for protesetilpasning når stumpen er grodd og allmenntilstanden tilsier det.

Henvisning sendes til pasientens regionale armamputasjonsteam:


Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
ReHabiliteringsklinikken
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering
Postboks 1400
5021 Bergen

Innhold i henvisningen

Henvisningen bør minimum inneholde informasjon om amputasjonstidspunkt, -nivå, -side og -årsak, tidligere sykdommer, andre skader, smerter (stump, fantom, andre), aktuell medikamentbruk samt eventuell nedtrappingsplan. Dersom amputasjonen var en yrkesskade, bør dette angis, og det bør opplyses om det er søkt om yrkesskadeerstatning.

Det er erfaringsmessig i første rekke pasienter med amputasjoner som medfører grepstap som vil ha det største behovet for tverrfaglig rehabilitering og oppfølging. Tilbudet om henvisning for en førstegangsvurdering bør imidlertid gis til alle arm-, hånd- og fingeramputerte. 

Ved henvisning for gjentatt kontakt bør henvisningen i tillegg til ovenstående også inneholde informasjon om protesebruk, yrkesdeltakelse samt aktuelle problemstillinger.av terskel for gjentatt vurdering

Lav terskel for gjentatt vurdeing

Senere i forløpet er det viktig at pasienten kommer i kontakt med det tverrfaglige teamet ved behov. Teamene har derfor lav terskel for å ta imot pasienter til gjentatt vurdering. Forespørsel om slik vurdering kan komme fra pasientens fastlege. Pasienter som er kjent i teamet, kan også tas imot etter henvisning fra behandlende ortopediingeniør eller etter direkte henvendelse.

Før

Kartlegging av kva som er den beste rehabiliteringa for deg startar med ein samtale med heile eller deler av det tverrfaglige teamet. Som regel blir det også gjennomført ei klinisk undersøking av den amputerte armen/handa/fingeren og resten av kroppen. I samtalen vil du mellom anna få spørsmål om korleis du fungerer i kvardagens aktivitetar etter amputasjonen, din bustad- og heimesituasjon, kva du arbeider med eller studerer, dine fritidsinteresser og om du har konkrete problem etter amputasjonen som du tenkjer at teamet kan hjelpe deg med å løyse.

Hvis du har vore amputert ei stund og treng kontakt med det tverrfaglege teamet, må du ta med deg eventuelle proteser og grepsforbetringar til møtet.


Under

Du får tilbud om poliklinisk individuell oppfølging, poliklinisk oppfølging i gruppe, innleggelse i sengepost eller innleggelse i sykehotell. Hvilken løsning som velges, avhenger blant annet av ditt amputasjonsnivå, hvor omfattende behov du har for rehabilitering og protesetilpasning og hvor lang reisevei du har til det tverrfaglige teamet.

Du møter faggrupper som lege (spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering), ortopediingeniør- og ergoterapeut.

Rehabiliteringstilbudet tilpasses individuelt, men vil alltid omfatte tverrfaglig vurdering, mestringsorientert informasjon og samtaler. Du får en vurdering av behovet for proteser og grepsforbedringer. I tillegg får du vurdering og trening i daglige aktiviteter med og uten protese. Teamet vil også gi deg veiledning omkring arbeid, utdanning, tilrettelegging i jobb og skole, samt trygderettigheter. Ved behov bidrar teamet med veiledning og rådgivning til førstelinjetjenesten (kommunen) og annet fagpersonell, for eksempel barnehage, skole eller arbeidsplass. Teamene tilstreber dessuten å ta imot kommunale samarbeidspartnere til hospitering dersom disse ønsker det.

Ved behov gis vurdering og råd om behandling av fantomsmerter og stumpsmerter, samt om tiltak ved patologisk kuldehypersensitivitet. Du får også tilbud om kontakt med likeperson fra Momentum - foreningen for arm- og benprotesebrukere, Landsforeningen for amputerte LFA og hjelp til å håndtere eventuelle psykiske reaksjoner etter amputasjonen.

Proteser og grepsforbedringer tilpasses i samarbeid med det ortopediske verkstedet Norsk teknisk ortopedi NTO. Teamene kan også formidle informasjon om og bidra ved utprøving av andre hjelpemidler, såkalte tekniske hjelpemidler.


Etter

Hvis du har behov for proteser og grepsforbedringer, får du oppfølging av dette hos ortopediingeniør. Protesebrukere får tilbud om regelmessige kontroller i det tverrfaglige teamet. Alle arm-, hånd- og fingeramputerte kan dessuten ved behov henvises til sitt regionale armamputasjonsteam for gjentatt tverrfaglig vurdering.

Det sendes en rapport (ofte kalt epikrise) fra det tverrfaglige teamet til fastlegen din. Etter avtale kan epikrisen også sendes deg eller andre lokale behandlere du skal ha kontakt med, som fysio- og ergoterapeut. Ved behov kan terapeuten(e) som følger deg lokalt be om utivdet rapport eller en telefonsamtale.  

Etter en arm-, hånd- eller fingeramputasjon kan det være behov for livslang oppfølging i form av kontakt med det regionale armamputasjonsteamet. Det er mest aktuelt for pasienter med grepstap og for brukere av proteser og grepsforbedringer, uansett amputasjonsnivå. Derfor har teamene lav terskel for å ta imot pasienter til gjentatt vurdering. Ønsker du en slik gjentatt vurdering, be fastlegen sende en henvisning. Pasienter som er kjent i teamet kan få behandlende ortopediingeniør til å sende henvisning eller ta direkte kontakt.

Behov for justering?

Barn i og under skolealder som bruker proteser eller grepsforbedringer, får tilbud om rutinemessig tverrfaglig kontroll i det regionale armamputasjonsteamet årlig. Tilbudet gis for å fange opp behovsendringer som følge av vekst og utvikling. For eldre barn og voksne gis et slikt tilbud om rutinemessig oppfølging årlig eller hvert andre år. Pasienten og/eller pasientens foresatte kan også henvende seg direkte til det ortopeditekniske verkstedet ved behov for justering av proteser eller grepsforbedringer.

Kontaktinformasjon til ortopediteknisk verksted

Norsk teknisk ortopedi (NTO)
Besøks- og postadresse: Vikavegen 17, 2312 Ottestad
Telefon: 62 57 44 44

Kontakt

Nordåsgrenda 4 Fysikalsk medisin og rehabilitering

Kontakt Fysikalsk medisin og rehabilitering

Oppmøtestad

Nordåsgrenda 4
5235 Rådal

Logg inn for å endre time

Nordåsgrenda 4

Nordåsgrenda 4, 5235 Rådal

Transport

Buss nummer 67 går frå Bergen sentrum til Nordås. Du går av på buss-stoppet «Nordåsgrenda». Du kan også ta buss 67 frå Lagunen.

Til Lagunen går det bybane fra Flesland og fra Bergen sentrum. Vil du spasere tar det ca. 20 minutt frå Lagunen bybanestopp.

​​Det er gratis parkering for pasientar og pårørande utanfor bygget. 

There is free parking for patients and relatives outside the building.

Praktisk informasjon

​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.