Behandling

Rehabilitering - Covid-19

Covid-19 sykdom kan påvirke flere av kroppens organer og gi et mer eller mindre alvorlig sykdomsforløp. Det er ikke alltid samsvar mellom sykdomsforløpets alvorlighetsgrad og graden av funksjonsnedsettelser etter at pasienten er ute av den akutte fasen av sykdommen. Rehabiliteringsbehovene kan blant annet være relatert til tap av muskelkraft, kognitive endringer, nevromuskulære plager, nedsatt lungefunksjon, smerter og opplevelser av angst og depresjon.

Covid-19 er en luftveisinfeksjon som først og fremst smitter gjennom dråpesmitte. Symptomer på covid-19 kan være feber, hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk.

Les meir på helsenorge.no

Vi tilbyr kunnskapsbasert spesialisert rehabilitering i forlengelse av akutt Covid-19 sykdom. Vi vurderer behov for rehabilitering. Innleggelse er aktuelt for pasienter med alvorlig forløp der det er motoriske, sensoriske og kognitive utfall. Rehabiliteringen tilpasses individuelt hver enkelt pasient.

Rehabilitering av covid-19 sykdom tar utgangspunkt i rapporten «Pasientforløp for rehabilitering av pasienter innlagt med covid-19 sykdom i spesialisthelsetjeneste i Helse Sør-Øst» og Helsedirektoratets veileder «Rehabilitering etter covid-19». 

Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering reguleres av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. I forskriften defineres habilitering og rehabilitering på følgende måte:

"Habilitering og rehabilitering skal ta utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon og mål. Habilitering og rehabilitering er målrettede samarbeidsprosesser på ulike arenaer mellom pasient, bruker, pårørende og tjenesteytere. Prosessene kjennetegnes ved koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak. Formålet er at den enkelte pasient og bruker, som har eller står i fare for å få begrensninger i sin fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale funksjonsevne, skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet." (Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator §3)

Tilvising og vurdering

Pasienter som har gjennomgått Covid-19 infeksjon kan henvises. Pasienter kan henvises fra både akuttsykehus og primærhelsetjenesten.

Rehabilitering kan tilbys som poliklinikk, døgnopphold eller ambulerende tjeneste, alene eller i kombinasjon med døgnopphold. Det forutsettes at pasienten ved overføring er diagnostisk avklart, medisinsk stabil og ikke smittebærer av koronavirus.

Pasienter som har gjennomgått Covid-19 infeksjon kan henvises fra akutt sykehusavdeling. Spesialisert rehabilitering tilbys som døgnopphold. Det forusettes at pasienten ved overføring er diagnostisk avklart, medisinsk stabil og ikke smittebærer av koronavirus.

Før

Vi sørger for at nødvendig utstyr og hjelpemidler er på plass ved overflytting til rehabiliteringsopphold. Oppdatert medisinliste og eventuelle behov knytta f.eks til spesialkost blir dokumentert i journal. 

Under

g_7ec58897_9952_47f6_89c0_3735185a5a54

Involvering av pårørende

Pårørende er velkomne til å delta aktivt i rehabiliteringsprosessen, der pasienten ønsker det.

Deltakelse kan bestå av nettverksmøter, samtaler underveis, tilretteleggingstiltak i hjemmet samt ev deltakelse/involvering i spesifikke rehabiliteringstiltak.

Tilbud til pårørende

Pårørende kan ved behov og etter kapasitet få tilbud om individuelle støttesamtaler ved klinikken og/eller bistand til å finne egnet tilbud lokalt. 

Barn som pårørende kan få tilbud om individuelle samtaler ut fra behov og om familien ønsker det. De kan også delta i aktiviteter sammen med deg som er innlagt.

Etter

g_053e5382_1935_411d_b714_61cf7b690f38

Pasienter som har vært innlagt til spesialisert rehabilitering etter Covid-19 vil få innkalling til poliklinisk oppfølging av lege, og eventuelt andre fagpersoner. 

COVID -19 - Pasientforløp for rehabilitering etter lett og moderat sykdom


Ved lett eller moderat sykdomsforløp er det ofte ikke behov for rehabilitering hverken ved sykehus, i institusjon eller i pasientens hjemstedskommune.
Men noen pasienter erfarer nedsatt funksjonsnivå på ett eller flere områder selv etter lett eller moderat Covid -19. I slike tilfeller kan du som pasient henvende deg til din fastlege. Fastlege kan henvise deg til poliklinisk vurdering og oppfølging ved ReHabiliteringsklinikken.  Du vil her bli vurdert og fulgt opp av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og eventuelt av andre aktuelle fagpersoner. 

Kontakt

Nordåsgrenda 4 Fysikalsk medisin og rehabilitering

Kontakt Fysikalsk medisin og rehabilitering

Oppmøtestad

Nordåsgrenda 4
5235 Rådal

Logg inn for å endre time

Nordåsgrenda 4

Nordåsgrenda 4, 5235 Rådal

Transport

Buss nummer 67 går frå Bergen sentrum til Nordås. Du går av på buss-stoppet «Nordåsgrenda». Du kan også ta buss 67 frå Lagunen.

Til Lagunen går det bybane fra Flesland og fra Bergen sentrum. Vil du spasere tar det ca. 20 minutt frå Lagunen bybanestopp.

​​Det er gratis parkering for pasientar og pårørande utanfor bygget. 

There is free parking for patients and relatives outside the building.

Praktisk informasjon

​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.