Slik sender du henvendelse til Ekspertpanelet

Henvendelser til Ekspertpanelet sendes inn via systemet CheckWare. Dette brukes for å ivareta taushetsbelagte opplysninger og for å sikre en effektiv og rask vurdering og saksbehandling. Det er viktig at all relevant informasjon er vedlagt saken.

Ekspertpanelet bruker CheckWare for å ivareta taushetsbelagte opplysninger og for å sikre en effektiv og rask vurdering og saksbehandling. Eksperten vurderer saken ved å logge seg inn og finne informasjon fra behandlende lege i CW. 

Ved første gangs bruk må du opprettes som bruker og få tilgang til CheckWare. Dette får du ved å kontakte Ekspertpanelet på e-post ekspertpanelet-alvorligsykdom@helse-bergen.no eller telefon 55972558 / 90820156.

Når du er opprettet som bruker vil du motta en SMS med lenke til Ekspertpanelets nettside. Her finner du lenken «Pålogging behandler (CheckWare)». Klikk på denne, og logg deg inn med bankID.

Du må også ta kontakt med Ekspertpanelet ved ny sak selv om du er opprettet som bruker.   

Det er viktig at du lese brukerveiledningen før du begynner å jobbe i CheckWare.

Det er viktig at nødvendig dokumentasjon er vedlagt slik at Ekspertpanelet raskest mulig kan gjøre en god og riktig vurdering av henvendelsen. Det er utarbeidet en egen sjekkliste for innsendelse av journalopplysninger.

Nødvendig dokumentasjon må printes ut av pasientens journalsystem. Dokumentene scannes til sikker lagringsplass deretter lastes journaldokumentene opp i CW.  

Før Ekspertpanelet kan behandle henvendelsen må behandlende lege logge seg inn i CW og ferdigstille henvendelsen. Dette innebærer å skrive et kort resyme i CW, samt fylle ut sjekklisten og se til at all nødvendig informasjon er riktig og vedlagt søknaden.

Basert på innsendte opplysninger vil Ekspertpanelet vurdere henvendelsen.

Det går normalt to uker fra Ekspertpanelet mottar en komplett forespørsel, til det blir sendt svar til deg som behandlende lege. Om panelet har bruk for å innhente ytterligere opplysninger i Norge eller utlandet, kan det ta noe lengre tid. Om det går mer enn fire uker, får du en foreløpig tilbakemelding.

Når en vurdering foreligger fra Ekspertpanelet, oversendes dette til behandlingsansvarlig lege i CheckWare. Behandlingsansvarlig lege og pasienten vil motta en SMS fra Ekspertpanelet når foreligger i CW. Svaret fra Ekspertpanelet vil da være tilgjengelig i kalenderen i CW. Svaret blir også sendt i brev til behandlingsansvarlig avdeling/sykehus for å bli scannet til pasientens journal.

Samtidig som du får en SMS om at rapporten er klar i CheckWare, vil pasienten få en sms fra Ekspertpanelet om at rapporten foreligger:

«Din henvendelse til Ekspertpanelet er nå besvart. Du kan forvente en samtale-time på ditt sykehus med din behandlende lege innen kort tid for gjennomgang av svaret fra Ekspertpanelet. Mvh Ekspertpanelet»

Det er du som har ansvar for å formidle rapportens innhold til din pasient.

I mange tilfeller vil Ekspertpanelet vurdere at aktuell etablert behandling er gitt, og at det ikke finnes utprøvende behandling som er aktuell. I andre tilfeller gis det råd om å prøve en spesifikk behandling eller studie. Da er det den behandlede lege som skal vurdere pasientens kliniske tilstand og avgjøre om pasienten vil kunne tåle behandlingen. Pasienten vil på bakgrunn av informasjon om effekt og bivirkninger også vurdere om han/hun ønsker en slik behandling.

Det er behandlingsansvarlig lege og helseforetaket i samråd med pasient som avgjør om behandlingsrådet skal følges. Når det er besluttet at behandlingen skal gjennomføres kan dette foregå ved sykehuset pasienten tilhører, andre steder i Norge eller i utlandet. Det er helseforetakene som står for den praktiske organiseringen, kostnadene og gjennomføringen av behandlingen. Råd fra Ekspertpanelet medfører ikke noen rettighet til å motta en slik behandling.

Ekspertpanelet har en rådgivende rolle og ingen beslutningsmyndighet. Det er da heller ikke behov for særskilt klageadgang. Pasientene er heller ikke forpliktet til å følge panelets råd, men velger selv om dette skal tas til følge, i samråd med behandlende lege og helseforetak.

Ta kontakt

Dersom du ønsker brukeveiledning, ta kontakt med sekretariaet. Vi veileder gjerne for at dette skal oppleves enklest mulig.

Bruksanvisninger og nyttige dokument


Sist oppdatert 03.08.2023