Beregning av lønnsansiennitet

Beregning av lønnsansiennitet er aktuelt for yrkesgrupper som følger minstelønnssatser i Helse Bergen. Gjelder ikke for leger, tannleger og psykologer.

Dersom du er usikker på om dette vil gjelde for deg, kan du spørre tilsettande leiar.

Lønnsansiennitet fastsettes ved tiltredelse. For at arbeidsgiver skal kunne beregne korrekt ansiennitet, er det en forutsetning at du som nyansatt legger ved kopi av alle arbeidsattester, sammen med skjema: Beregning av lønnsansiennitet.

Det er viktig at du leser dette før du fyller ut skjema:

Viktig å huske:

 • Ansiennitetsdato fastsettes til den 1. i tilsettingsmåneden på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet.
 • Det gis ikke lønnsansiennitet for flere arbeidsforhold i samme tidsrom.
 • For arbeidsforhold før 2008 i Helse Bergen må dokumenteres.
 • Arbeidsavtaler, lærekontrakter og lønnsslipper er ikke gyldig dokumentasjon.


Attester som blir levert etter ansiennitetsberegning, gir ikke tilbakevirkende kraft på allerede fastsatt ansiennitet. Gjøres gjeldende fra det tidspunktet attesten mottas. Ved ettersending, må det fylles ut nytt skjema beregning av lønnsansiennitet.


En fullgod attest er signert, datert, stemplet og inneholder:

 • Ansettelsesperiode (fra- og til dato)
 • Stillingsprosent og stillingstype
 • For ekstrahjelp/tilkallingsvikar må timeantall i tillegg være spesifisert.
 • Bekreftelse for utført militærtjeneste / siviltjeneste - tjenestebevis, ikke minirulleblad
 • Fødselsattest for barn eller annen offentlig dokumentasjon ved omsorgsarbeid
 • Selvstendig næringsdrivende må dokumentere med gyldig utskrift fra Brønnøysundregisteret og dokumentere at virksomheten har vært i drift (selvangivelse fra årene virksomheten var i drift)

  
Den grunnleggende forutsetning for å få medregnet lønnsansiennitet er at arbeidstakeren har hatt et forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid.
I Helse Bergen får også arbeidstakere som ikke kan sies å hatt et forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid, godkjent ansiennitet når de kan dokumentere å ha arbeidet min. 56 t/mnd.
 

Godskrivingsregler

Lønnsansiennitet fastsettes ved tilsetting etter følgende regler ihht. bestemmelsene om lønnsansiennitet i overenskomstene:

 • Lønnsansiennitet regnes fra tidligst fylte 18 år.
 • All offentlig og privat tjeneste godskrives fullt ut. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgsarbeid med inntil 3 år. Som offentlig tjeneste regnes verneplikt.
 • Fravær uten lønn i forbindelse med nedkomst og adopsjon medregnes med inntil 2 år i lønnsansienniteten.
 • Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet i lønnsansiennitet.

For å få beregnet lønnsansiennitet må skjemaet, samt gyldig dokumentasjon sendes samlet til lønns- og regnskapsseksjonen via internpost eller til adressen nederst på siden.


Last ned skjema: Beregning av lønnsansiennitet

Ferdig utfylt skjema sendes til:

Helse Bergen HF, Postboks 1400, 5021 BERGEN, Att. Lønn

Sist oppdatert 28.02.2020