Anoreksi: Effekt av kognitiv atferdsterapi (CBT-E) ved anoreksi

Formålet med denne studien er i utgangspunktet å evaluere en kognitiv behandlingsform som strekker seg over et år, og se på årsaker til at pasienter avslutter behandlingen før den er fullført.

Om studien

Anorexia nervosa er en alvorlig og invalidiserende lidelse, som er forbundet med stor fare for at pasienter ikke fullfører påbegynt behandling. Per i dag vet man for lite om effekten av tilgjengelig behandling og hva som forutsier at pasienter ikke fullfører behandlingen. Den foreliggende studien er en longitudinell behandlingsstudie hvor effekten av en spesiell form for kognitiv atferdsterapi evalueres.
Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 01.02.2016 fram til 01.02.2026

Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

  • Alder over 16 år

  • Akseptert til CBT-E behandling ved Seksjon for spiseforstyrrelser ved Haukeland universitetssjukehus 

Eksklusjonskriterier

Pasientene blir ikke inkludert i studien ved manglende samtykke, dersom tilstanden er svært alvorlig eller ustabil og krever behandling utenfor studieprotokollen, ved komorbide tilstander som vanskeliggjør kognitv atferdsterapi etter protokollen (eksempelvis psykose eller rusmisbruk).

Sted hvor studien gjennomføres

Haukeland universitetssjukehus, Divisjon for psykisk helsevern, Seksjon for spiseforstyrrelser

Kva inneber studien?

Behandlingen tilsvarer standardbehandlingen ved seksjonen for denne pasientgruppen.

I tillegg ønsker prosjektledelsen å samle biologisk materiale og data for forskningsspørsmål knyttet til faktorer som antas å påvirke patogenesen ved anoreksi som fysisk aktivitet, kognitiv fungering, sammensetning av tarmbakterier og genetiske og immunologiske forhold.

!00 pasienter og 60 kontroller ønskes inkludert i prosjektet. Pasientene vil være fra 16 år og over.

Kontaktinformasjon

Daglig leder for studien

Guro Årdal Rekkedal
E-post: guro.ardal.rekkedal@helse-bergen.noSamarbeidspartnarar

Samarbeid med

  • Helse Bergen