Behandling av barn med tilbakefall av medullablastom

I studien om behandling av barn med tilbakefall av medulloblastom vil en vurdere om antiangiogenese behandling med intravenøs bevacizumab gitt hver andre uke i kombinasjon med fem ulike tabletter (thalodimid, celecoxib, fenofibrat og vekslende kurer med lavdose etoposid og cyklofosfamid), forsterket med intraventrikulær behandling med etoposid og cytarabin, vil forlenge overlevelse og samtidig opprettholde god livskvalitet.

Om studien

Årlig diagnostiseres ca. 40 nye hjernesvulster hos barn under 15 år og medulloblastom er den vanligste høymaligne hjernesvulsten. Når barn får tilbakefall av medullablastom er prognosen svært dårlig. Flere studier med lavdosert cellegift (metronomisk) og medisiner mot karnydannelse (angiogenesehemmere) har vist bedre prognose for barn med tilbakefall av medulloblastom, samtidig som de har hatt god livskvalitet.
I denne studien vil en vurdere om intravenøs bevacizumab gitt hver annen uke i kombinasjon med fem ulike tabletter, i tillegg til intraventrikulær kjemoterapi, vil forlenge overlevelsen og samtidig opprettholde god livskvalitet.
Alle barn som er med i studien må rutinemessig ta fysisk undersøkelse, urin stix, MR av hode og ryggmargen, ulike blodprøver, røntgen og lumbalpunksjon samt graviditetstest for alle pubertale jenter.

Barn og ungdommer 0 < 20 år med tilbakefall eller progresjon av medulloblastom kan være med i studien.
Fordelen med å være med i studien er mulig økt overlevelse med behandling som gir forholdsvis god livskvalitet.
Ulemper med å være med i studien er hyppige behandlinger/kontroller på sykehus.

Vitskapleg tittel

Medulloblastoma European Multitarget Metronomic Anti – Angiogenic Trial (MEMMAT)

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Inklusjonskriterier:

 • Residiv eller progresjon av medulloblastom – både 2. og 3.gangs residiv kan delta i studien.
 • Histologisk bekreftet medulloblastoma ved primærdiagnosen eller ved tilbakefallet
 • Barn og ungdom i alderen 0 til < 20 år (ved tidspunktet for primærdiagnose)
 • Tilstrekkelig nyre-, lever-, hjerte-, lunge- og benmargsfunksjon (Se protokoll 5.6.2.1.)
 • Karnofsky performance status ≥ 50
 • For spedbarn og barn under 12 år: Lansky Play Skala ≥ 50 %
 • Skriftlig informert samtykke fra pasient og/eller foreldre

Eksklusjonskriteier:

 • Aktiv infeksjon
 • VP - shunt avhengig – heller ingen andre shunt-typer kan inkluderes
 • Graviditet eller amming
 • Pasienter som har fått konvensjonell kjemoterapi, antiangiogenese behandling eller re-bestråling av tilbakefallet
 • Kirurgi kan utføres før antiangiogenese behandling og pasienter hvor ikke hele tumorområdet er blitt re-bestrålt kan fortsatt behandles i henhold til protokollen
 • Kjent overfølsomhet for noen av stoffene i protokollen
 • Aktiv magesår
 • Signifikant kardiovaskulær sykdom som ikke kan kontrolleres
 • Sykdom/tilstand hos pasienten hvor studiemedikamentene kan føre til - eller gi økt risiko for - komplikasjoner
 • Operasjonssår som ikke er adekvat tilhelet
 • Beinbrudd som ikke har blitt legt tilfredsstillende

Mer informasjon på ClinicalTrials.gov

Kontaktinformasjon

Overlege
Ingrid Kristin Torsvik
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Barne- og ungdomsklinikken
Postboks 1400
5021 Bergen

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

 • St. Olavs Hospital
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Oslo universitetssykehus