Brystkreft - PETREMAC: Persontilpasset behandling

PETREMAC-studien er en forskningsstudie med persontilpasset kreftbehandling for pasienter med lokalavansert brystkreft. Formålet med studien er å identifisere genfeil i kreftsvulsten, som gjør oss i stand til å forutsi hvilke pasienter som trenger en bestemt kreftbehandling i fremtiden.

Om studien

Cellegiftbehandling før senere operasjon er i dag rutinebehandling for pasienter med store kreftsvulster i brystet og armhulen (dvs. lokalavansert brystkreft).

I dag behandles tilnærmet alle pasienter med lokalavansert brystkreft med samme cellegiftregimet. Samtidig vet vi i dag at der er mange ulike subtyper av brystkreft, med svært ulik biologi, behandlingsrespons og prognose, slik at mer persontilpasset behandling er ønskelig.

Bruk av nye molekylærbiologiske undersøkelser gir nye forsknings- og behandlingsmuligheter på dette området. Spesielt knyttes det forventninger til detaljert analyse av genfeilene i kreftsvulsten til den enkelte pasient, såkalt dypsekvensering. Ved dypsekvensering avleses arvematerialet (DNA) i kreftsvulsten og dette vil vi bruke for  å gi persontilpasset kreftbehandling og utforske hvorfor kreftbehandling virker eller ikke virker hos pasienter med brystkreft.

PETREMAC-studien er en klinisk studie der den enkelte pasient gis kreftbehandling styrt ut fra flere karakteristika i svulsten enn det som er rutine i dag. Avhengig av hvilken subtype av brystkreft den enkelte har, vil behandlingen bestå enten av hormonblokkerende behandling eller cellegift, med tillegg av utprøvende behandling med palbociclib eller olaparib. Alle pasienter får aktiv kreftbehandling, og ved manglende behandlingseffekt skiftes det til annen kreftterapi.

PETREMAC-studien er et samarbeid mellom en rekke norske sykehus. Enkelte av undersøkelsene som behøves i studien kan måtte gjennomføres på et annet sykehus enn ditt, og vevsprøver og blodprøver som taes kan bli sendt til et annet sykehus enn der du behandles.

Formålet med studien er å identifisere genfeil i kreftsvulsten som gjør oss i stand til å forutsi hvilke pasienter som trenger en bestemt kreftbehandling i fremtiden. Videre håper vi at behandlingen i PETREMAC studien skal gi forbedret behandlingsrespons og overlevelse hos pasientene, men studien har ingen kontrollgruppe, slik at behandlingsresultatene kun kan sammenlignes med historiske data.

En uavhengig forskningsetisk komité har gått gjennom studien for å beskytte pasientens interesser, og har gitt godkjennelse/fordelaktig oppfatning om den. Studien er også godkjent av Statens legemiddelverk.


Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er avslutta

Kven kan delta?

Studien er fullført og rekrutterer ikke lenger deltakere.

 • Tidligere ubehandlet, histologisk bekreftet ikke-inflammatorisk brystkreft, >4 cm i diameter, evaluert klinisk +/- ipsilaterale axillære lymfeknutemetastaser der den minste diameteren på den største lymfeknuten er >2 cm ved CT eller ultralyd. 

 • WHO funksjonsklasse 0-1

 • Kjent ER, PGR, HER2 og TP53 status.

 • Kjent tumor Ki67 prosentverdi (hvis ER/PGR>50% og TP53 wt status).

 • Fjernmetastaser ikke mistenkt. Pasienten vil gjennomgå radiologiske undersøkelser for å avklare dette i screening fasen, eter å ha signert informert samtykke.

 • Alder >18 år

 • Pasienten må ha klinisk og/eller radiologisk evaluerbar brystkreftsykdom, i.h.t. RECIST. 

 • Radiologiske undersøkelser (CT thorax/abdomen og skjellettscintigrafi) må gjennomføres innen 28 dager før oppstart behandling i studien.

 • Fravær av psykologiske, familiære, sosiale eller geografiske faktorer som forhindrer deltakelse i studien i.h.t. studieprotokollen, inkl. etterkontroller etter endt behandling. Slike kompliserende faktorer bør diskuteres med pasienten før inklusjon i studien. 

 • Før pasienten starter screening i studien må vedkommende undertegne informert samtykke, i.h.t. nasjonale og lokale retningslinjer. 

 • For behandlingsarm B-H: 

  • Neutrofile > 1.5 x 109/L

  • Blodplater > 100 x 109/L

  • Bilirubin < 2 x øvre normalområde (ULN). For patienter med Gilbert´s syndrome er bilirubin >2 x ULN akseptabelt ved inklusjon dersom det ikke foreligger tegn på biliær obstruksjon.

  • Serum kreatinin < 1.5 x ULN

  • INR < 1.5

  • ALT og Alkalisk fosfatase (ALP) <2.5 x ULN

 • Ustabil angina pectoris eller hjertesvikt

 • Gravide og ammende pasienter kan ikke inkluderes.

 • Pasienten kan ikke avgi informert samtykke eller følge de retningslinjer som studieprotokollen krever, bedømt av studielegen.

 • Kliniske tegn på alvorlig koagulopati. Tidligere arterielle eller venøse tromboser eller embolier er ingen absolutt kontraindikasjon mot deltakelse i studien, med mindre studielegen vurderer deltakelse som altfor risikabelt.

 • Andre sykdommer som gjør at cellegiftbehandling som planlagt i studien ikke kan gis.

 • Pågående blærebetennelse/urinveisinfeksjon (må behandles ferdig først)

 • Pågående bakteriell infeksjon

 • Tilstoppelse/obstruksjon av urinveiene

Kva inneber studien?

Dersom man bestemmer seg for å delta i studien, vil man bli kalt inn til for-undersøkelser for å undersøke om man er kvalifisert til å delta. Det vil bli gjort følgende undersøkelser og tester: fysisk undersøkelse, brystundersøkelser med ultralyd/mammografi og MR-røntgen av brystene, ultralydundersøkelse av hjertet, og man vil bli spurt om sin tidligere medisinske historie. Graviditetstest (for kvinner som er fertile), blod- og urinprøver vil bli samlet inn og CT-røntgen samt skjellettundersøkelse (scintigrafi) vil bli gjort for å utelukke spredning av kreftsykdommen.

En ny vevsprøve må taes fra brystet for å undersøke hvilke genfeil som foreligger i svulsten, samt en forskningsblodprøve for å se om de samme genfeil foreligger i blodbanen. Videre må der taes en ny vevsprøve fra kreftsvulsten og blodprøve under og etter behandlingen for å vurdere hvordan den virker, og dersom behandlingen slutter å virke. Disse prøvene er en forutsetning for å delta i studien.

Hvis man tar andre medisiner eller kosttilskudd vil legen undersøke om pasienten kan eller ikke kan fortsette å bruke disse under studieperioden. Alle for-undersøkelser gjøres innen 3 uker før selve studiebehandlingen starter. Hvis man basert på forundersøkelsene passer til å delta i studien vil man bli innkalt til en ny undersøkelse dagen før man starter behandling.

Avhengig av hvilke genfeil og karakteristika som foreligger i kreftsvulsten vil man bli plassert i en av 8 behandlingsgrupper:

A. Hormonblokkerende behandling. Palbociclib legges til 4 uker senere ved manglende behandlingseffekt.
B. Cellegiftbehandling med docetaxel + cyclofosfamid.
C. Cellegiftbehandling med docetaxel.
D. Cellegiftbehandling med docetaxel + cyclofosfamid.
E. Cellegiftbehandling med docetaxel, samt HER2-behandling med trastuzumab/pertuzumab.
F. Cellegiftbehandling med docetaxel + cyclofosfamid, samt HER2-behandling med trastuzumab/pertuzumab.
G. Målrettet kreftbehandling med olaparib. Etter 10 uker er olararib-behandlingen ferdig og det skiftes over til cyclofosfamid cellegiftbehandling.
H. Målrettet kreftbehandling med olaparib. Etter 10 uker er olararib-behandlingen ferdig og det skiftes over til cyclofosfamid cellegiftbehandling.

Lengden av deltagelse i studien er avhengig av flere faktorer: hvor god behandlingseffekten er, hvor godt man tåler behandlingen og hvor lenge man ønsker å delta. Som et estimat vil man motta preoperativ behandling i studien i 16 til 26 uker og ha studiebesøk på sykehuset ca. hver 2. uke under cellegiftbehandling og hver 4. uke under hormonblokkerende behandling.

Dersom kreftbehandlingen ikke får kreftsvulsten til å skrumpe vil behandlingen enten intensiveres med tillegg av ekstra kreftmedisin, eller behandlingen skiftes til en annen, avhengig av hvilken behandlingsarm man er i.

200 pasienter vil bli inkludert i studien ved flere ulike sykehus i Norge.

Sted hvor studien gjennomføres

PETREMAC-studien gjennomføres ved Kreftavdelingene ved:

 • Haukeland universitetssjukehus i Bergen
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN, Tromsø)
 • St. Olavs Hospital i Trondheim
 • Helse Førde
 • Helse Fonna
 • Stavanger universitetssykehus
 • Akershus universitetssykehus (Ahus)

 

Kontaktinformasjon

Pasienter anbefales å ta kontakt med Kreftavdelingen ved sykehuset hvor de behandles for å undersøke muligheten for deltakelse i PETREMAC-studien.

 • Haukeland universitetssjukehus i Bergen: Stian Knappskog og Per Eystein Lønning
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN, Tromsø): E.S. Blix
 • St. Olavs hospital i Trondheim: S. Lundgren
 • Helse Førde: G. Vagstad
 • Helse Fonna: H. Espelid
 • Stavanger universitetssykehus: B. Gilje eller I. Mjaaland
 • Akershus universitetssykehus (Ahus): J. Geisler eller R. Mathisen

Post vedrørende studien kan sendes til Stian Knappskog. Vennligst merk konvolutten med "PETREMAC":

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Stian Knappskog v/ Kreftavdelinga
Postboks 1400
5021 Bergen

Eventuelt ta kontakt per telefon - 55 97 20 10.

Samarbeidspartnarar

Samarbeid med

 • Helse Stavanger
 • Akershus universitetssykehus
 • Helse Fonna
 • Helse Førde
 • St. Olavs Hospital
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Helse Bergen