Effekten av dialektisk adferdsterapi til ungdom mellom 13 og 18 år.

En studie av ungdom som får tilbud om dialektisk atferdsterapi (DBT)

Studiens formål er å få vite mer om effekten av DBT (Dialectical Behavior therapy/Dialektisk atferdsterapi) for ungdom mellom 13 og 18 år, kunnskap om de som opplever manglende effekt av DBT, takker nei til, eller avbryter DBT, og om hvordan ungdommene og foresatte opplever behandlingen.

Om studien

Dialektisk adferdsterapi er en behandlingsform som blir gitt til ungdommer som trenger hjelp på grunn av selvskading, selvmordstanker eller følelsesmessige svingninger.

Vi ønsker å vite mer om effekten av DBT for ungdom mellom 13 og 18 år som blir henvist til DBT-behandling ved klinikk Psykisk Helsevern for Barn og Unge ved Helse-Bergen.

Vi ønsker kunnskap om de som opplever manglende effekt av DBT, takker nei til, eller avbryter DBT, og om hvordan ungdommene og foresatte opplever behandlingen. Dette kan gi kunnskap om hvordan vi kan kvalitetssikre metoden og gi bedre behandling for ungdommer med selvskading, selvmordstanker og følelsesmessige ustabilitet.

Vitskapleg tittel

Dialektisk atferdsterapi som behandling for ungdom med selvskading og forhøyet selvmordsrisiko-en åpen studie

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 01.01.2024 fram til 31.12.2025

Kven kan delta?

For å delta i denne studien må du ha blitt henvist til DBT-behandling fra behandler i BUP ved klinikk Psykisk Helsevern for Barn og Unge ved Helse-Bergen. Alle som er vurdert som aktuelle for DBT-behandling mellom 1. januar 2024 og 31. desember 2025 vil bli spurt om de ønsker å delta i studien.

Deltakelse i prosjektet innebærer at vi får lov av deg til å bruke informasjon om deg fra journalen din fra den perioden hvor du ble henvist DBT, når du mottar DBT, og ved 3 og 12 måneders oppfølging.

Dette er opplysninger om kjønn, alder, bosituasjon, tidligere behandling, alvorlighet av symptomer, diagnostisk intervju, kartlegging av selvmordsatferd, selvskading og innleggelser før, under og etter DBT-behandlingen, endringer i symptomer, livskvalitet, om hvordan DBT er opplevd og om fremmøte. 

 

 

Kva inneber studien?

Dersom du fullfører DBT innebærer deltagelse i studien at du må fylle ut spørreskjema om humøret ditt, livskvalitet, og tro på behandlingen ved start av DBT, og om humøret ditt, livskvalitet og om opplevd nytte av behandlingen ved avslutning av DBT. Ved avslutning av DBT, samt ved 3- og 12 måneders oppfølging må du også delta i en kartlegging av selvmordsatferd og selvskading. Du må ha fysisk oppmøte ved avslutning, 3- og 12 måneders oppfølging.

Som en kompensasjon for deltagelse vil du ved 3- og 12 måneders oppfølging få et gavekort på 400 kr.

Du vil ikke få noen personlige fordeler ved å delta i studien, men informasjonen vil kunne komme andre til gode. En mulig fordel ved å delta i studien er at du bidrar til økt kunnskap om effekten av DBT som gis til ungdom mellom 13 og 18 år. Dette kan bidra til at ungdom som strever med selvskading, selvmordstanker og følelsesmessige ustabilitet kan få en bedre behandling i fremtiden.

 

 

Relevant sentral informasjon:

Syversen , A.M., & Fjellheim, G.S. (2022). Erfaringer fra etablering av Dialektisk atferdsterapi i Psykisk Helsevern for barn og unge. Tidsskrift for norsk psykologforening 59 (2), 99-103. Erfaringer fra etablering av dialektisk atferdsterapi for ungdom | Tidsskrift for Norsk psykologforening (psykologtidsskriftet.no)

 

Syversen, A.M., Schønning, V., Fjellheim, G.S. et al. Evaluation of dialectical behavior therapy for adolescents in routine clinical practice: a pre-post study. BMC Psychiatry 24, 447 (2024). https://doi.org/10.1186/s12888-024-05876-z

Ver merksam

Denne studien gjennomføres kun hos Helse-Bergen, og er ikke en multisenterstudie.

Kontaktinformasjon

Gro Janne Wergeland

Barne- og ungdomspsykiater/ forsker

gro.janne.henningsen.wergeland@helsebergen 48 17 68 28

Anne Mari Syversen

Psykolog

anne.mari.syversen@helse-bergen.no