STABIL-NOR

Effekt av tilleggsbehandling med semaglutide til personer som bruker antipsykotika og har overvekt

Formålet med denne studien er å undersøke om legemiddelet Wegovy, som er godkjent til å behandle overvekt/fedme, vil redusere kroppsvekten hos deg som har schizofreni spektrum lidelse og bruker antipsykotisk medisin, og samtidig har overvekt eller fedme.

Om studien

Mange som bruker antipsykotiske medisiner på grunn av schizofreni eller lignende psykosesykdommer øker i vekt, og noen blir overvektige eller utvikler fedme.

Nye medikamenter for å behandle overvekt eller fedme er ikke tilstrekkelig utprøvd for personer med schizofreni eller andre psykoser, og vårt mål er å finne ut om Wegovy kan være en nyttig tilleggsbehandling i slike tilfeller. I tillegg til å undersøke om vekten reduseres måles endringer i kroppsbilde, varighet av antipsykotisk behandling, utvikling i symptomer ved psykose og endring i kognitiv funksjon.

Denne studien ledes og koordineres av forskere fra Haukeland universitetssykehus. Vi skal også inkludere deltakere ved Stavanger universitetssykehus og Nydalen DPS (Oslo universitetssykehus) og St. Olavs hospital i Trondheim.

Vitskapleg tittel

Effekt av tilleggsbehandling med semaglutide til personer som bruker antipsykotika og har prediabetes - STABIL-NOR

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 01.11.2023 fram til 30.06.2026

Kven kan delta?

Dersom du ønsker å være med i studien kan du ta kontakt på telefon: 481 33 300 eller epost: lin.lilleskare@helse-bergen.no, eller du kan be din fastlege eller annen behandler om å kontakte oss.

Du kan delta i studien hvis du:

  • er mellom 18 og 71 år
  • har schizofreni eller andre psykoselidelser som ligner schizofreni
  • er overvektig: kroppsmasseindeks/ BMI 27-30 + symptomer på prediabetes, eller har fedme: BMI over 30
  • bruker et antipsykotisk legemiddel 

Du kan ikke delta i studien hvis du:

  • er gravid eller planlegger å bli gravid
  • har brukt medikamenter mot overvekt/fedme de siste måneder
  • har hatt hjerteinfarkt eller betennelse i bukspyttkjertelen siste 12 måneder

For at du skal bli vurdert som deltakar i ein klinisk studie, må vanlegvis den behandlande legen din sende ein førespurnad til det sjukehuset som er ansvarleg for studien. Du må også passe inn i dei kriteria som forskarane har sett for å velje ut pasientar til studiane sine.

Kva inneber studien?

Som deltaker skal du møte frem ukentlig for legemiddelinjeksjon, og det blir tatt blodprøver, somatisk undersøkelse og du besvarer spørreskjema og andre kartlegginger. Utprøvingen pågår i 6 mnd. Basert på loddtrekning vil halvparten av deltakerne få Wegovy og den andre halvparten vil få placebo.

Som deltaker vil du få dekket alle utgifter til transport til undersøkelsene. Noen av ukene blir det mer omfattende kartlegginger og spørreskjema, deltakerne vil i disse ukene få en kompensasjon for tidsbruk og evt. ulemper.

Fordeler og ulemper

Behandling med Wegovy gir deg nedsatt appetitt og økt metthetsfølelse, og kan gi nedsatt vekt som gir helsemessige fordeler dersom du har overvekt eller fedme. Wegovy normaliserer blodsukker og insulin (hormon som regulerer blodsukkeret) og kan ha gunstige effekt på fettstoffer i blodet som kolesterol. I forbindelse med deltakelse i studien vil du også motta informasjon om kosthold og råd om fysisk aktivitet.

Bivirkningene av Wegovy er som regel milde og forbigående. I startfasen vil de fleste få lett kvalme og diare, dette dempes når behandlingen fortsetter. I sjeldne tilfeller – mindre enn 1 % av de som bruker Wegovy – utvikles betennelse i bukspyttkjertelen som vil gi sterke og langvarige smerter i øvre del av magen. Hvis dette skjer vil studiemedisinen avsluttes og betennelsen i bukspyttkjertelen som oftest gå tilbake. Utover dette vil det være ulemper forbundet med at blodprøvetaking og injeksjon av studiemedikasjon kan gjøre litt vondt.

Før du starter med studiemedisin vil du bli undersøkt av lege, og det vil bli tatt blodprøver.

Kontaktinformasjon

Rune Andreas Kroken

Prosjektleder

rune.kroken@helse-bergen.no 55 95 84 00

Lin Lilleskare

Studiesykepleier/koordinator

lin.lilleskare@helse-bergen.no 481 33 300