En crossover, dobbelblindet studie:

Eksperimentell hypotermi ved bruk av kald omgivelsestemperatur og medikamentindusert skjelveinhibering hos friske frivillige

Vi vil utvikle en trygg metode for å kjøle ned friske frivillige. Nedkjølingen innebærer hemming av skjelverefleksen. Dette skal luke ut forskjeller mellom individer og gjøre at vi får senket deltagernes kjernetemperatur.

Om studien

Dette gjør vi for å kunne forske på hypotermi, og det er planlagt flere prosjekter hvor denne metoden skal brukes, bl.a. til å utforske nedkjølingsrater og for å teste effekt av aktiv varme. Målet er bedre behandling for nedkjølte pasienter.  

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Friske voksne mellom 18-40 år kan delta.

Kva inneber studien?

Vi vil undersøke temperatur (i spiserør, v/ kapsel som svelges og hudtemperatur), vitalia, ubehag v/ nedkjøling, sedasjonsnivå, skjelving (subjektiv vurdering, objektiv vurdering og oksygenforbruk), blodsukker, samt nedbrytningsproduktet til medikamentet som brukes for å sjekke at verdiene er innenfor trygt intervall. 

Forsøket kjøres over to uker, og deltakerne må sette av to hele dager med en ukes mellomrom.

Deltakelse er frivillig og ikke lønnet, men vi dekker reiseutgifter. 

Deltakere må svelge tabeletter og temperaturkapsel. Deltakere kan oppleve ubehag ved nedleggelse av temperaturprobe og ved nedkjølig og skjelving, og ev. bivirkninger av medikamenter som brukes i studien.

 

 

Kontaktinformasjon

Ane Marthe Helland

E-post: ane.marthe.helland@norskluftambulanse.no