En prospektiv, randomisert klinisk studie:

Lave og høye laserinnstillinger ved ureteroskopisk nyresteinsbehandling

Målet med studien er å sammenligne ureteroskopisk nyresteinsknusing med Thulium fiber laser når det benyttes høye og lave effekt-innstillinger for å undersøke om det er forskjell i utførelsen av behandlingen og i resultatene etter behandling. Ved å sammenligne ulike laserinnstillinger ønsker vi å kunne bestemme de innstillingene som gir mest effektiv behandling ved bruk av denne laseren.

Om studien

Studien er den første i sitt slag som har til hensikt å sammenligne høye og lave laser innstillinger ved Thulium fiber laser behandling av stein i øvre urinveier hos pasienter. 

Laser har de siste 30 årene vært den foretrukne steinknusemetoden ved ureteroskopi og forskjellige eksperter anbefaler ulike innstillinger. 

Studien er derfor viktig å gjennomføre da resultatene kan gi økt kunnskap om hvilke laser innstillinger som vil være mest effektiv og som derfor kan anbefales til bruk ved ureteroskopisk steinknusing i fremtiden. 

Aktuelle publikasjoner om ureteroskopisk behandling av sten i øvre urinveier med Thulium fiber laser:

  1. Ulvik Ø, Æsøy MS, Juliebø-Jones P et al. Thulium Fibre Laser versus Holmium:YAG for Ureteroscopic Lithotripsy: Outcomes from a Prospective Randomised Clinical Trial, Eur Urol 2022, 80; 73-79
  2. Sierra A, Corrales M et al. Thulium fiber laser pre-settings during ureterorenoscopy: Twitter's experts' recommendations, World J Urol 2022, Jun;40(6):1529-1535

Vitskapleg tittel

Ureteroskopisk stenknusing med høye og lave laser effektinnstillinger

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er aktiv. Det er ingen bestemde datoar for rekruttering.

Kven kan delta?

Pasienter ≥ 18 år planlagt til ureteroskopisk nyresteinbehandling (8 – 25 mm) vil bli spurt om å delta i studien når de kommer til journalopptak på urologisk poliklinikk før operasjonen. Det er ikke mulig å melde seg på studien selv. Du vil få muntlig og skriftlig informasjon om denne av legen som undersøker deg på urologisk poliklinikk. 

Kva inneber studien?

Målet med studien er å sammenligne høye og lave laser innstillinger ved bruk av Thulium fiber laser i forbindelse med ureteroskopisk nyresteinsbehandling. 

Dersom du ønsker å delta vil du få gjennomført behandlingen som planlagt, men hvilke laser innstillinger som benyttes til steinknusing underveis vil avgjøres ved tilfeldig trekning umiddelbart før prosedyren starter. 

Etter behandlingen kan du vanligvis reise hjem etter noen timers observasjon. Du vil kalles inn til kontroll med CT undersøkelse etter 3 måneder for å se om du har blitt stenfri.

Informasjon om nyrestenen, operasjonsprosedyren og oppfølging registreres i en forskningsdatabase og resultatene av temperaturmålingene vil bli sammenlignet for ulike laserinnstillinger. 

Deltagelse i studien krever ikke at du tar flere blodprøver eller andre undersøkelser enn det som er vanlig ved ureteroskopisk behandling og kontroll av sten i øvre urinveier.

Studien foregår utelukkende på Haukeland universitetssjukehus, og alle pasientene opereres ved Dagkirurgisk avdeling.

Fordeler og ulemper

Alle laser innstillingene som benyttes til steinknusing i denne studien brukes normalt ved ureteroskopi med Thulium fiber laser. 

Ettersom det ikke er gjort sammenlignende studier med ulike laser innstillinger med Thulium fiber laseren tidligere, kan vi ikke si om det er høye eller lave innstillinger som er mest effektiv. Vi kan heller ikke si hvilke innstillinger som er mest skånsomt for pasientene. Det er derfor ikke mulig å si om deltagelse i studien er en fordel eller ulempe for deg.

Alle laser innstillingene som er planlagt for denne studien er godkjente for bruk og vi benytter også ulike laser innstillinger daglig ved ureteroskopisk behandling av stein i øvre urinveier. Uavhengig av hvilke laser innstillinger som benyttes ved behandlingen vil du få samme oppfølging før og etter operasjonen.

Kontaktinformasjon

Øyvind Ulvik, overlege, PhD, 1. amanuensis

Epost: oyvind.ulvik@helse-bergen.no