Søvn i psykisk helsevern (SIP): Transdiagnostisk gruppebasert søvnskole som behandling for søvnlidelser

Søvnvansker og døgnrytmeforstyrrelser behandles ofte medikamentelt i psykisk helsevern, selv om det finnes godt dokumenterte ikke-medikamentelle behandlinger for vanlige søvnlidelser som insomni og døgnrytmeforstyrrelser. Denne studien undersøker effekten av ikke-medikamentell, gruppebasert søvnbehandling.

Om studien

Det er stort behov for mer kunnskap om hvordan søvn kan behandles mer effektivt i psykisk helsevesen. I dette prosjektet ønsker vi derfor å undersøke effekten av ikke-medikamentell, gruppebasert søvnbehandling i en klinisk, randomisert kontrollert studie (RCT) med søvn og psykiatriske symptomer som primære utfallsmål.

Vitskapleg tittel

Søvn i psykisk helsevern (SIP): Transdiagnostisk gruppebasert behandling for søvnlidelser i en poliklinisk allmennpsykiatrisk populasjon

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 17.12.2021 fram til 31.12.2024

Kven kan delta?

Inklusjonskriterier

  • Pasienter som er henvist til søvnskole ved Bjørgvin DPS
  • Pasienter som oppfyller DSM-V kriteriene for insomni komorbid med moderat til alvorlig psykisk lidelse (dvs. bekreftet F-diagnose i tillegg til søvnlidelse og/eller skårer 19 på BDI og/eller skårer 16 på BAI ved henvisningstidspunkt)

Eksklusjonskriterier

  • Pasienter som jobber natt
  • Pasienter som ikke har komorbid moderat til alvorlig psykisk lidelse (dvs. ikke bekreftet F-diagnose i tillegg til søvnlidelse og/eller skårer 19 på BDI og/eller skårer 16 på BAI ved henvisningstidspunkt)Deltakere er pasienter som er henvist til søvnskolen ved Bjørgvin DPS og som har rett til helsehjelp. Deltaker skal ha moderat til alvorlig psykiatrisk lidelse i tillegg til søvnlidelsene insomni eller forsinket søvn-våkenhetsfaselidelse.

Kva inneber studien?

Prosjektet innebærer at du deltar i gruppebasert behandling for søvnlidelser og du vil bli bedt om å fylle ut en rekke spørreskjema, ta noen tester og ta ulike mål.

Selve behandlingen og mange av spørreskjemaene og søvndagbøkene du blir bedt om å fylle ut, er også en del av den kliniske behandlingen du vil få uavhengig av om du velger å delta i forskningsprosjektet. Det som kommer i tillegg ved å delta i forskningen er flere tester og spørreskjema, aktivitets- og søvnmåler, spyttprøver, blodtrykk og EKG. Et forsiktig anslag av din tidsbruk knyttet til forskningen, utover den ordinære behandlingen i søvnskolen, er 4-8 timer totalt, over et tidsrom på i overkant av 1 år. Tidsbruken i forskningsprosjektet vil være knyttet til før oppstart i søvnskole (ca. 2 timer ekstra tidsbruk), etter fullført søvnskole (ca. 2 timer ekstra tidsbruk) og eventuelt etter noen ukers venting før oppstart i søvnskole (ca. 2 timer ekstra tidsbruk) og til slutt omtrent 12 måneder etter fullført søvnskole (ca. 2 timer ekstra tidsbruk). Vi vil så langt det lar seg gjøre, legge den ekstra tidsbruken i forbindelse med forskningsprosjektet i tilknytning til avtaler du uansett har ved Bjørgvin DPS. 

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Dette innebærer psykiatriske symptomer, psykiatriske diagnoser, eventuelle somatiske sykdommer du har, globalt psykiatrisk symptomtrykk, arbeidsdeltakelse, mål på søvn subjektivt (søvndagbøker og spørreskjema) og objektivt (aktivitetsmåler), evnenivå, personlighet, eksekutiv fungering, EKG, blodtrykk, hjerterate variabilitet og nivå av melatonin i spyttet ditt. Opplysningene hentes fra pasientjournalen din (DIPS) og via spørreskjema i programmet Checkware som er knyttet til DIPS og som kommer inn i din pasientjournal. Vi vil også innhente opplysninger via spørreskjema, tester og undersøkelser som blir registrert på papir eller i egne programvarer som ikke er en del av din pasientjournal.

Fordeler med studien

Fordelen med å delta i prosjektet er at du trolig vil få bedre og mer effektiv søvn, og trolig også kunne få reduksjon i dine psykiske symptomer. Behandlingen vil du imidlertid få tilbud om selv om du ikke deltar i forskningsprosjektet. Din deltakelse i forskningen vil kunne komme andre med psykisk lidelse og søvnlidelse til gode dersom resultatene viser at denne behandlingen er effektiv sammenlignet med vanlig behandling i psykisk helsevern. 

Ulemper med studien

Den største ulempen er at det er noe mer tidkrevende å delta i forskningsprosjektet sammenlignet med å motta behandling uten å delta. Noen deltakere vil måtte vente opptil 8 uker før oppstart i søvnskole, mens ordinær behandling i poliklinikken fortsetter. Det vil imidlertid i perioder kunne være opptil 8 ukers ventetid før oppstart i søvnskolen selv om du ikke skulle ønske å delta i forskningen. Du vil blant annet bli bedt om å bruke en aktivitets- og søvnmåler over lengre tidsrom (1 uke to ganger, til sammen 2 uker) som du ikke vil bli bedt om å bruke dersom du ikke deltar i forskningen.

Prosjektets varighet

Gjennomføringen av prosjektet foregår fra og med slutten av 2021 frem til 2023-2024, eller til vi har fått nok deltakere i forhold til styrkeberegningen.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Ane Wilhelmsen-Langeland

Telefon:  92 84 32 53

Epost: ane.wilhelmsen-langeland@helse-bergen.no