TAF MS-studien

Tenefovir alafenomide fumarate behandling av Epstein-Barr virus hos pasientar med MS

Målet med denne studien er å undersøke effekten og sikkerheiten til medikamentet tenofovir på Epstein-Barr-virus aktivitet hos pasientar med residiverende remitterende multippel sklerose (RRMS).

Om studien

Dei siste åra har det komme stadig fleire studier som tyder på at eit virus, Epstein-Barr viruset (EBV), kan vere årsaken til MS-sjukdommen.

Tenofovir er ei såkalla antiviral behandling (behandling som hindrar infeksjon med virus), og som også ser ut til å ha effekt mot EBV.

Føremålet med denne studien er å undersøke om behandling med medisinen tenofovir, kan påverke utskillelsen av EBV og om dette kan betre MS-symptom.

Behandlinga vil bli gitt i tillegg til den vanlege behandlinga som du mottar med tysabri.

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

For å kunne delta i studien så må du:

  • vere mellom 18 og 60 år
  • ha diagnosen residiverende-remitterende multippel sklerose
  • behandlast med legemiddelet natalizumab (Tysabri)

Korleis melde interesse for studien?

Dersom du er interessert i å delta i denne studien så kan du kontakte sjukepleiar Randi Haugstad. Epost: randi.cesilie.haugstad@helse-bergen.no

 

For at du skal bli vurdert som deltakar i ein klinisk studie, må vanlegvis den behandlande legen din sende ein førespurnad til det sjukehuset som er ansvarleg for studien. Du må også passe inn i dei kriteria som forskarane har sett for å velje ut pasientar til studiane sine.

Kva inneber studien?

Dersom du fyller kriteriene for å delta vil det bli tilfeldig valgt («randomisert») om du skal få få behandling med enten tenofovir i standard dose (25 mg per dag) eller ein sukkerpille (placebokapsel) Verken du eller legen som behandlar deg vet kva behandling du mottar.

Du må komme til avtalte studiebesøk. Kvart besøk vil ta ca. 1-1,5 time.

Det er viktig at du ikkje tar andre medisinar utan først å ha snakka med ein studielege. På kvart besøk må du informere studielegen om biverknadar, skadar, symptom, sjukdommer og ubehag du har hatt, sjølv om du ikkje tror dei skuldast studiedeltakinga. Du må fortelje om medisinar du har tatt, også reseptfrie medisinar, kosttilskot, vitaminar o.l.

Behandlinga blir gitt på ditt lokalsjukehus, totalt 4 studiebesøk fordelt over 6 månadar. Utgreiing og behandling er likt for dei to pasientgruppene. I begge pasientgrupper skal det i studien regelmessig bli tatt blodprøver, spyttprøver for utskillelse av EBV og gjerast vanlege legeundersøkingar, samt at det skal fyllast ut spørreskjema som kartlegg nevrologisk funksjonsnivå, livskvalitet, kognitive funksjonar og eventuell trøyttleik/utmatting, samt all kontakt du i studieperioden har med helsetenesta.

Det utbetalast ikkje honorar eller anna godtgjersle til deg som deltar i studien.

Fordelar og ulempar ved deltaking i studien

I denne studien så mottar halvparten av pasientane aktivt medikament (tenofovir 25mg) og halvparten mottar ein sukkerpille (placebo). For deg som mottar aktivt medikament så er moglege fordelar at du får forsøke ei behandling mot virusinfeksjonar (antiviral behandling), som kanskje kan ha ein positiv effekt på nokre av MS-symptoma dine.

Alle som deltar i studien vil få ein grundig og regelmessig undersøking og oppfølging av nevrolog, samt bidra til auka kunnskap og forbetring av behandling til MS-pasientar.

Ei ulempe er at du må fylle ut spørreskjema ved konsultasjonane, ta nokre ekstra blod- og spyttprøver. Blodprøvene vil kunne medføre smerte ved stikket, men utover dette er det ikkje forventa at det vil medføre noko ubehag for deg. Tenofovir blir allereie brukt til behandling av fleire andre sjukdommer, som HIV og hepatitt, og behandling med medisinen er trygg og gir vanlegvis lite biverknadar. Nokon vil imidlertid oppleve biverknadar av behandlinga. Den vanlegaste biverknaden er hovudpine.

Kontaktinformasjon

Lurer du på noko?

Ta kontakt med sjukepleiar Randi Haugstad på e-post randi.cesilie.haugstad@helse-bergen.no