Tidlig diagnostikk ved hjerteinfarkt uten obstruksjon i kransårene

Ved akutt hjerteinfarkt vil tidlig påvisning og utblokking av obstruktive kransårer redusere risikoen for hjertesvikt og død. Hos 15% av de som innlegges med akutt hjerteinfarkt påviser man imidlertid ingen obstruksjoner i kransårene. Hensikten med studien er derfor å undersøke om tidlig diagnostikk med CT og MR av hjertet kan påvise årsaken til hjerteinfarktet hos denne gruppen slik at man kan gi målrettet behandling.

Om studien

Målet med studien er å undersøke om tidlig diagnostikk med CT og MR av hjertet kan påvise årsaken til hjerteinfarktet hos de som ikke har obstruksjon i kransårene.  

Studien innebærer derfor at pasienter som har fått påvist hjerteinfarkt, men der videre utredning ikke viser tegn til obstruksjon i kransårene utredes vider med CT og MR av hjertet, fortrinnsvis i løpet av sykehusoppholdet eller like etter. 

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Studien er open for rekruttering frå 15.08.2023 fram til 01.08.2024

Kven kan delta?

Pasienter som innlegges med akutt hjerteinfarkt og der utredningen viser at det ikke er obstruksjoner i hjertets kransårer vil få tilbud om å delta i studien. 

Pasienter som allerede har hatt utblokking i hjertets kransårer eller gjennomgått bypassoperasjon kan ikke delta i denne studien. Det må heller ikke foreligge kontraindikasjoner for noen av undersøkelsene som inngår i studien.  

Samarbeid

Helse Bergen har hovedansvaret for utredning med koronarangiografi ved akutt hjerteinfarkt og dermed for inklusjon av pasienter i studien i samarbeid med Haraldsplass Diakonale sykehus. Alle lokalsykehus som henviser pasienter til koronarangiografi ved Haukeland universitetssjukehus bidrar til rekruttering av pasienter.

Samarbeidspartnarar

  • Haraldsplass Diakonale Sykehus
  • Universitetet i Bergen

For at du skal bli vurdert som deltakar i ein klinisk studie, må vanlegvis den behandlande legen din sende ein førespurnad til det sjukehuset som er ansvarleg for studien. Du må også passe inn i dei kriteria som forskarane har sett for å velje ut pasientar til studiane sine.

Kva inneber studien?

Pasientene som deltar i studien vil få en grundig undersøkelse av hjertet utover det som er vanlig standard. Det betyr at man i noen tilfeller kan påvise tilgrunnleggende årsak til hjerteinfarktet som kan ha betydning for videre behandling og oppfølging. 

Undersøkelsesmetodene som benyttes er godkjente og i vanlig bruk, og selv om CT-undersøkelsen av hjertets kransårer og MR-undersøkelsen av hjertet med radioaktiv markør vil gi litt økt strålebelastning gir det liten risiko. Kontrasten som brukes ved CT kan i enkelte tilfeller gi allergiske reaksjoner som vanligvis er milde og forbigående, men som i sjeldne tilfeller kan kreve medikamentell behandling (<1:1000). Medisinen som brukes for å utvide kransårene kan også gi et kortvarig og forbigående trykk i brystet.

Kontaktinformasjon

Mai Tone Lønnebakken

Prosjektleder, professor og overlege, Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssjukehus i Bergen

mai.tone.lonnebakken@helse-bergen.no 55 97 50 00

Silja Hanseth

Prosjektdeltaker, PhD stipendiat/overlege, Medisinsk avdeling, Haraldsplass Diakonale Sykehus

silja.hanseth@ihelse.net 55 97 85 00