Transperineal prostatabiopsitakning: Evaluering av ny metode

Prostatakreftdiagnosen stillast ved at ein tek ein prostatabiopsi. Vanlegvis gjerast dette transrektalt, men dette er hefta med høg infeksjonsrisiko. Sidan 2020 har vi innført ein ny metode der ein tek biopsiane med transperineal tilgang. Målet med studien er å samanlikne metodane med fokus på komplikasjoner, treffsikkerheit og samsvar med endeleg patologi.

Om studien

Prostatakreft er den vanlegaste kreftforma hjå menn i Noreg. Ved mistanke om prostatakreft tilvisast menn til utgreiing i pakkeforløp. Det blir då som regel tatt ein MR (magnetresonanstomografi) av prostata og utifrå funn på denne gjer ein vevsprøvetaking (biopsi) for å få bekrefta diagnosen.

Prostatabiopsiar kan tas systematisk (prøver frå forskjellige deler av prostata etter fastlagt mønster) eller målretta (fokusert mot område på MR som gir mistanke om prostatakreft). 

Vidare kan biopsiane tas transrektalt (via endetarm) eller transperinealt (via mellomkjøttet). Ein av ulempene med transrektale biopsier er risiko for prosedyrerelatert infeksjon, i det biopsinålen kan trekke med seg tarmbakterier inn i prostata og omliggende vev. 

Ved transperineal metode er risikoen for prosedyrerelatert infeksjon vist å være betydelig lågare. 

Ved Haukeland universitetssykehus (HUS) har vi sida våren 2020 gått over frå transrektal metode til å kun utføre biopsitaking transperinealt. Prøvene tas nå også som hovudregel målretta.

Det har difor gjennom dei siste åra vore store endringar i korleis ein utføre prostatabiopsier ved HUS, frå transrektal til transperineal og fra systematisk til målretta biopsier. 

Vitskapleg tittel

Transperineal prostatabiopsitakning - Evaluering av ny metode

Les meir om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltaking

Rekrutteringa er avslutta

Kven kan delta?

Då dette er ein retrospektiv studie (gjennomgang av pasientinformasjon vi allereie har frå journalsystemet på dei vi har utgreiia og behandla) vil alle vi har teke biopsi av bli inkludert. 

Ein må aktivt gi tilbakemelding om å bli ekskludert. Alle som blir inkludert vil få brev (enten i papirform eller digitalt) med informasjon om studien og korleis ein går fram om ein ikkje vil vere med. 

Dette prosjektet inkluderer pasienter som har fått utført prostatabiopsi ved HUS i perioden 2018–2022. 

Biopsisvar vil bli kobla til pasientene sine kliniske opplysningar relatert til utgreiing, handsaming og oppfyljing. 

Kva inneber studien?

Målet med prosjektet er å gå gjennom data som allereie er i pasientjournalen og avdekke om ny transperineal biopsimetode gir pasientene like god utgreiing som det transrektal biopsimetode gjorde tidligare. 

Prosjektet prøver å belyse aspekt ved utgreiing av prostatakreft som kan danne grunnlag for forbedringar i diagnostikk og pasientflyt for denne pasientgruppa.

Les meir om studien på Folkehelseinstituttet sine nettsiderKontaktinformasjon

Dr. Alfred Honoré

Epost: alfred.honore@helse-bergen.no