Kommunale prosjekt

Til ei kvar tid går fleire prosjekt innan lindrande behandling føre seg i kommunar i Helseregion Vest. Prosjekta er støtta av statlege middel. Her presenterer vi prosjekta som pågår /  har fått støtte i 2024:

 
 
 

Eidfjord kommune

Kompetanseheving og forankring – Palliasjon i Eidfjord kommune.
Definere palliativt arbeid i kommunen, etablere palliativ gruppe, og kompetanseheving gjennom kurs og hospitering.
Prosjektperiode: 2024 – 2025 (1 årig).
Kontakt: Kristin Røen Fauske, telefon: 40 00 71 89 
 
 

Etne kommune

Prosjekt lindrande behandling i pleie og omsorg. Kompetanseheving ved e-læring, fagdag og hospitering for tilsette i institusjon og heimeteneste.
Prosjektperiode: 2024
Kontakt: Vibeke Skjold Heggebø, telefon: 53 75 81 44 / 97 62 65 00
 
 

Gloppen kommune

Prosjekt endra helsetilstand og felles forståing for behandlingsplan. Forbetringsarbeid i heimetenesta og bu- og omsorgstenesta. Det skal utarbeidast og implementerast rutine og verktøy for betre samhandling i forhold til avklaring av behandlingsnivå.
Prosjektperiode: 2024
Kontakt: Svanhild Liseth Solheim, telefon: 90 01 69 02
 
 
 

Sandnes kommune

Kompetanseløft i palliasjon og omsorg ved livets slutt i Enhet for sykehjem. Mål for prosjektet er kompetanseheving for alle i etat for sjukehjem i kommunen. Alle sjukeheimane i kommunen skal registrerast for tiltaksplanen Livets siste dager. Undervisning om Livets siste dager. Fristille sykepleier til å undervise.
Prosjektperiode: 2024-2026
Kontakt: Evy Bue Fadnes, telefon: 958 84 359


Sogndal kommune 

Implementering av Livets siste dagar og Palliativ plan i Sogndal kommune. I dette prosjektet, som omfattar heimetenesta i kommunen, skal ein gjennomføre Digital opplæringspakke for helsefagarbeidarar, undervise om og implementere tiltaksplanane Livets siste dagar, samt implementere heimemappa Palliativ plan. 
Prosjektperiode: 2022-2024
Kontakt: Kathrine Sørum, telefon: 404 72 962


Stavanger kommune

Barnepalliasjon: Barnets beste i sentrum.
Stavanger kommune vil jobbe for å utvikle eit berekraftig tenestetilbod for barn med palliative behov og deira familiar. Dei skal blant anna utarbeide kompetansehjul, ha undervisning, etablere rettleiingsgruppe, bruke pasientforløp og opprette individuelle planar. Det skal vere samarbeid både internt i kommunen og med barnepalliativt team i spesialisthelsetenesta.
Prosjektperiode: 2021-2024
Kontakt: Ingvill Sveen, telefon: 959 72 087
 
 

Stavanger kommune, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 

Mentoropplæring for Digital opplæringspakke – lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. USHT Rogaland skal ha opplæring av mentorar i Digital opplæringspakke og starte nettverk for mentorane i sitt nedslagsfelt. I tillegg skal ein arbeide med å informere, rekruttere og følge opp kommunar som vil starte med opplæringspakken. 
Prosjektperiode: 2023-2024
Kontakt: Arnt Egil Ydstebø, telefon: 51 50 72 85
 

Sunnfjord kommune

Kompetanseheving i etisk refleksjon. Det skal opprettast eit nettverk av etikkrettleiarar blant tilsette i omsorgstenestene og tenester til psykisk utviklingshemma. Etikkrettleiarane skal drive systematisk etisk refleksjon i tenestene. 
Prosjektperiode: 2024-2025
Kontakt: Berit Ullebust, telefon: 57 61 28 18 / 94 82 42 54
 

Sveio kommune 

Palliativ plan. Sveio kommune skal opprette ressursgruppe for å heve og sikre kontinuitet i kompetanse ved Sveio omsorgssenter og heimetenesta. Dei skal også implementere palliativ plan. 
Prosjektperiode: 2023-2024
Kontakt: Kjartan Eidsvåg, telefon: 975 43 159 
 

​Vaksdal kommune​

«Palliasjon og demens» del 3. – Implementering og bruk av Livets siste dagar. Kommunen ønsker å implementere tiltaksplanen Livets siste dagar i helse- og omsorgstenestene i heile kommunen. Det skal også innførast fast rutine for debrief etter dødsfall. Ein skal gjennomføre undervisning og ha opplæring i tiltaksplanen for alle tilsette i heimetenesta, ved helsehuset på Dale og ved Vaksdal ressurssenter. 
Prosjektperiode: 2021-2023
Kontakt: Anne Kari Helle, telefon: 453 76 623
 

Øygarden kommune​

Fullføringa av eit liv. Prosjektet har fokus på heimetid for innbyggjarar i palliativ fase i kommunen. Ein skal arbeide med kompetanseheving for tilsette i heile kommunen gjennom fagdagar og hospitering. Kommunen skal opprette eit tverrfagleg ressursteam som skal betre samhandling, dei skal innføre førehandssamtalar og palliativ plan i tillegg til andre aktuelle metodar, råd og verktøy.
Prosjektperiode: 2023 – 2024
Kontakt: Inger Fosse​, telefon: 56 16 15 63 / 909 63 266
 
 

Avslutta prosjekt

Avslutta prosjekt

 

Tilskotsordninga

Informasjon om tilskotsordninga på Helsedirektoratet si nettside

Sist oppdatert 28.06.2024