Nyhetsbrev nr. 4, 2023- Indikasjoner for bruk av ofatumumab

Beslutningsforum godkjente i februar bruk av ofatumumab (Kesimpta) ved aktive relapserende former for MS når annet, rimeligere anti-CD20 antistoff er vurdert uegnet.

Publisert 07.12.2023

I mars sendte kjernegruppen i MS-kompetansenettverket og spesialistgruppen for MS i Sykehusinnkjøp et nyhetsbrev der vi ga råd om hvilke pasientgrupper vi mente dette omfatter. Vi la da ikke vekt på at ofatumumab kunne se ut til å ha mindre innvirkning på nivåene av IgG enn rituksimab, fordi vi mente at datagrunnlaget ikke var tilstrekkelig til å sannsynliggjøre dette i sterk nok grad. Det har nå blitt publisert fire års oppfølgingsdata for ofatumumab som styrker inntrykket av at ofatumumab kan ha mindre innvirkning på nivåene av IgG enn rituksimab. Vi anbefaler derfor at ofatumumab også kan brukes hos enkeltpasienter som enten har lavt IgG før oppstart av anti-CD20-behandling, eller som har betydelig fall i IgG under behandling med rituksimab, se under for nærmere spesifisering.

Indikasjoner

  • Ved serumsyke etter rituksimab infusjon (feber, artralgi og utslett 1-2 uker etter infusjon) og samtidig manglende tap av CD19+ B-celler under behandling med rituksimab.

  • Ved alvorlige, potensielt livstruende infusjonsreaksjoner under rituksimab behandling (kan forventes hos mindre enn 1 % av pasienter behandlet med rituksimab).

  • Ved behandlingssvikt under rituksimab behandling, med nye MS-attakk og nye MRI-lesjoner med eller uten kontrastlading, oppstått etter en oppstartsperiode på 3-6 måneder. Dette kan særlig vurderes hos pasienter som i tillegg har manglende/lavt fall av CD19-positive celler 1-2 måneder etter behandling.

  • Pasienter med lavt IgG (anslagsvis <= 7 g/L ) før oppstart med aCD20, og der man likevel anser aCD20 som beste behandling.

  • Pasienter som under behandling med rituksimab har betydelig og vedvarende fall i IgG (anslagsvis 1-2 g/l per år over en periode på 2-3 år), og der aCD20 likevel anses som beste behandling. Som hovedregel anbefales forlenget intervall mellom rituksimabinfusjonene før bytte til ofatumumab.  Grensen for hva som er betydelig fall i IgG vil avhenge av IgG-nivået før oppstart av rituksimab, og om det også er andre tegn til svekket infeksjonsforsvar som lymfopeni, nøytropeni eller infeksjonstendens.

Indikasjoner ofatumumab som veldegg.docx