EPP - Tilrettelegging i barnehage

Utfordringer og løsninger

Barn som har EPP klarer seg vanligvis fint innendørs når man beskytter rom for direkte sollys og sterkt dagslys, og har en romtemperatur som ikke blir for høy. 
 
Trær med grønt løv rundt lekeplass i skyggen.

Lekeområder med skygge er viktig for at barn med EPP skal kunne oppholde seg utendørs sammen med andre barn.

Utfordringen i barnehagen er først og fremst knyttet til tiden de skal oppholde seg utendørs. Dette gjelder spesielt om våren og i sommerhalvåret, men også når det er snø ute på vinterstid. På dager med sterkt dagslys eller direkte sollys må tiden utendørs begrenses. Barnet må dekkes til med klær, buff, hansker, caps og spesielle solkremer/dekkremer for å hindre at sollyset når huden.
 
For å øke utetiden bør det finnes uteområder med skygge der barnet kan leke sammen med andre. Det er lettere å få barnet til å oppholde seg i skyggefulle områder dersom det er lagt til rette for at det kan foregå lek med flere andre, for eksempel i en sandkasse.
 
Turer utenfor barnehageområdet bør være korte og med mulighet for å oppholde seg i skygge ved målet for turen. Det bør også finnes en plan for hvordan man kan få barnet raskt tilbake til et mørkt rom, eventuelt hjem, om barnet gir uttrykk for å oppleve smerter i huden.
 

Behov for tilrettelegging 

Barn med nedsatt funksjonsevne har krav på tilrettelegging av fysiske og personalmessige forhold i barnehagen. Staten gir kommunene tilskudd som barnehagene kan søke om for å styrke bemanningen og for utbedring av lokaler og uteområder. Et barn med EPP må beskyttes mot sollys både inne og ute, og vil derfor kunne trenge både ekstra bemanning og fysisk tilrettelegging.
 
Tilretteleggingstiltak
 • Lekerom med persienne og gul film på vinduet

  Lysbeskyttelse; Gul spesialfim kombinert med persienner.

  Montere lysbeskyttelse på vindu i alle rom der barnet skal oppholde seg
 • Velge et oppholdsrom som ikke blir for varmt om sommeren
 • Opparbeide skyggefulle sosiale områder på uteområdet
 • Sørge for at ansatte har god kunnskap om diagnosen og hvilke utfordringer den medfører
 • Ha en fast person i barnehagen som er ansvarlig for å følge opp barnet, og se til at avtalte tilretteleggingstiltak følges opp 
 • Ha ekstra personell til å følge opp barnet med tanke på bekledning og å følge med på tiden utendørs
 
Føre tidsskjema for utetid 
Det kan være hensiktsmessig å føre et tidsskjema for å registrere værforhold og utetid, spesielt vår, sommer og høst. Tidsskjemaet overleveres foreldrene når barnet blir hentet. Slik kan foreldrene få en ide om hvor lenge barnet kan være ute resten av dagen, eller påfølgende dag. Foreldrene bør også oppgi hvor mye barnet har vært ute hjemme dagen før, og avtale eventuelle restriksjoner for utetid påfølgende dag i barnehagen. Lengre utflukter må planlegges i god tid slik at foreldre og barnehage kan «spare opp» utetid i forkant av utflukten. 
Tett samarbeid mellom barnehagen og foreldrene er viktig. Slik kan de sammen vurdere og igangsette tiltak slik at barnet i størst mulig grad kan delta i leken på linje med de andre barna. 
 

Veiledning barnehage

NAPOS tilbyr veiledning av både barnehagepersonell og kommunalt helsepersonell for å kunne gi en innføring i hvordan sykdommen arter seg og behovet barnet har for beskyttelse. 
 
Forslag til veiledningstidspunkter: 
 • Før oppstart i barnehage
 • Ved skifte av avdelingsleder eller assistent som skal følge barnet
 • Ved behov
I tillegg er det viktig at barnehagen deltar på overføringsmøte med skolen.
Sist oppdatert 19.04.2024