Nei til Scenesse

Helseforetakene ønsker ikke å dekke kostnadene til legemiddelet Scenesse. Norske pasienter med EPP får dermed ikke ta i bruk dette legemiddelet som er det første i sitt slag for denne pasientgruppen.

Publisert 31.01.2019
Sist oppdatert 14.12.2022

Tommel ned


For liten effekt og for kostbart

I Legemiddelverkets rapport, som ligger til grunn for vedtaket i Beslutningsforum, kommer det frem at det i kliniske studier ikke har vært mulig å vise at behandlingen øker tiden man kan tilbringe utendørs i tilstrekkelig grad. Man finner heller ikke en markant økning i livskvalitet. 

Både enkeltpersoner som har brukt legemiddelet og kliniske eksperter har uttalt seg om at legemiddelet kan ha fordeler som ikke lett lar seg påvise i den type studiedesign som er benyttet her, men dette kan vanskelig vektlegges i en slik vurderingsprosess.

Den totale kostnaden for å ta i bruk Scenesse, dvs. tre implantater per år og administrasjonskostnader er beregnet til 415 000 kroner per pasient per år (eks. moms) og behandlingen er ikke funnet å være kostnadseffektiv i forhold til dårlig dokumentert effekt.

Som mange andre land i Europa

Helseforetak i flere land i Europa, blant annet Sverige, England og Frankrike har gjort lignende vedtak og vil heller ikke dekke kostnader til behandling med Scenesse. Så langt er dette preparatet kun tilgjengelig for bruk i Sveits, Italia og Nederland.

Nye muligheter frem i tid

Dersom det kommer nye opplysninger om pasientsikkerhet, kostnadseffektivitet, pris, tilsvarende produkter eller annet kan Beslutningsforum vurdere søknaden på nytt. 

Studier på gang

Alle som for tiden blir behandlet med Scenesse må følges nøye opp på sitt lands porfyrisenter. Både behandler og pasient må registrere effekt og bivirkninger i en felles europeisk database. 

Tidspunkt for publisering av de første resultatene fra denne databasen er ukjent, men det er lov å håpe at det her kan vises god effekt av legemiddelet slik at det kan søkes refusjon på nytt. 

Aktuelle lenker